allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Energa za rozwojem morskich farm wiatrowych

Komentarze: 0   Views : 4

Energa za rozwojem morskich farm wiatrowych
Drukować 2018-08-06 17:35  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Energa Wytwarzanie, podtrzymując zainteresowanie obszarem morskiej energetyki wiatrowej, zgłosiła uwagi do Urzędu Morskiego dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Energa zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore, opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu.

W dniu 19 czerwca 2018 r. został wyłożony w Urzędzie Morskim w Gdyni do publicznego wglądu projekt zagospodarowania przestrzennego terenów morskich, o których mowa jest w ustawie z dnia 29 listopada 2017 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tj. o wyłącznej strefie ekonomicznej wraz ze strefą przyległą, morzu terytorialnym oraz morskich wód wewnętrznych. Projekt został opublikowany w skali 1:200 000.

1 sierpnia 2018 r. minął termin na składanie uwag i wniosków do opublikowanego planu. Energa Wytwarzanie S.A., należąca Grupy Energa, przekazała swoje stanowisko w sprawie zagospodarowania obszarów morskich.

W stanowisku wskazano szereg uwag sprzyjających budowie farm wiatrowych na wodzie. Do najważniejszych należy zaliczyć postulat zwiększenia obszarów dedykowanych pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto, Energa Wytwarzanie rekomenduje zniesienie nakazu wyznaczania korytarza wolnego od zabudowy, co w ocenie spółki istotnie zmniejszałoby potencjał morskich farm wiatrowych.

- Wykorzystanie potencjału płynącego z morskiej energetyki wiatrowej oraz uwzględnienie go w mixie energetycznym Polski z pewnością pozwoli na dywersyfikację źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. Pozwoli na zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się tym samym do spełnienia wymogu zwiększenia udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej - mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. - W naszej ocenie rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce będzie kołem zamachowym dla odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego a także całego łańcucha dostaw komponentów, materiałów oraz usług. Będzie stanowił również doskonałe pole do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Polski na tle pozostałych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę w dalszych pracach nad planem zagospodarowania obszarów morskich. Zamierzamy kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore.

To kolejny przejaw aktywności spółki Energa Wytwarzanie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Przedłożenie Urzędowi Morskiemu w Gdyni obszernego dokumentu z uwagami do projektu zagospodarowania obszarów morskich było poprzedzone między innymi: uczestnictwem w spotkaniach branżowych związanych z opublikowaniem planu oraz obecnością na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Farma Wiatrowa Bystra.jpg

Farma Wiatrowa w Bystej wytwarza ok. 40 GWh czystej ekologicznie energii elektrycznej rocznie.

Energa Wytwarzanie S.A., jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownią PV o mocy 3,77 MW zlokalizowaną w Czernikowie), jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

Źródło:infoWire.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.