allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Komentarze: 0   Views : 30

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce
Drukować 2018-09-26 22:39  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

W sierpniu 2018 r., w porównaniu do sierpnia 2017 r. w ujęciu liczbowym, instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz przyznały więcej limitów kredytowych. W ujęciu liczbowym, najwyższy wzrost dotyczył kredytów mieszkaniowych (+17,2%) oraz limitów kredytowych (+4,7%). Z kolei w ujęciu wartościowym, instytucje finansowe udzieliły wyższą wartość kredytów mieszkaniowych (+27,4%) i konsumpcyjnych (+7,5%) oraz przyznały wyższą kwotę limitów na kartach kredytowych (+5,2%). Ujemne dynamiki w ujęciu liczbowym odnotowały karty kredytowe (-4,6%), a w wartościowym limity kredytowe (-3,0%).

Sierpień 2018 r. w porównaniu do lipca 2018 r. przyniósł wzrosty wolumenu udzielonych kredytów konsumpcyjnych (+2,3%) i przyznanych limitów kredytowych (+2,1%). Natomiast spadki liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych (-2,5%) i limitów na kartach kartowych (-3,6%). W ujęciu wartościowym w ujęciu miesięcznym niewielkie wzrosty dotyczyły jedynie limitów kredytowych (+0,7%). W przypadku trzech pozostałych grup produktowych odnotowaliśmy spadki - najwyższe dla kredytów mieszkaniowych (-1,8%).

W okresie styczeń - sierpień 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych (+9,3%) i konsumpcyjnych (+5,5%) oraz przyznały więcej limitów kredytowych (+6,3%). W ujęciu wartościowym w tym samym okresie najwyższy wzrost wartości udzielonych kredytów odnotowały kredyty mieszkaniowe (+18,7%), kredyty konsumpcyjne (+7,9%) oraz limity kredytowe (+3,7%). Negatywna tendencja zarówno w wolumenie, jak i w kwocie dotyczyła w tym okresie kart kredytowych, które spadły odpowiednio o (-4,6%) oraz (-3,1%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)
W sierpniu 2018 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 646,4 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,048 mld zł. Stanowi to wzrost o 4,5% w ujęciu liczbowym i o 7,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2017 r. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. 4 875,8 tys. kredytów konsumpcyjnych (wzrost o 5,5%) na kwotę 56,019 mld zł tj. o 7,9% wyższą niż w tym samym okresie 2017 r.

- W ośmiu pierwszych miesiącach 2018 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły kredytów we wszystkich przedziałach kwotowych. Najniższą dynamikę miały kredyty w przedziale
7 do 20 tys. zł, które odnotowały dynamikę na poziomie (+0,2%). Drugą pod względem wartości dodatnią dynamikę (+9,5%) odnotowały kredyty niskokwotowe (w przedziale do 1 tys. zł.), a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (+11,3%). Nadal rosną więc głównie kredyty z najniższego i z najwyższego przedziału kwotowego. Zjawisko to obserwujemy już od kilku miesięcy.

Również w ujęciu wartościowym, w pięciu z sześciu przedziałów kwotowych w okresie styczeń - sierpień 2018 r., w porównaniu do okresu styczeń - sierpień 2017 r. odnotowano wzrosty - najwyższy wśród kredytów > 20 tys. zł (+10,7%) oraz na kwoty z przedziału do 1 tys. zł - (+9,1%). Ujemną dynamiką na poziomie (-0,4%) charakteryzowały się jedynie kredyty w przedziale 7 - 20 tys. zł. Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, widzimy utrzymujący się wzrost zainteresowania finansowaniem niskokwotowym, dotychczas zdominowanym głównie przez firmy pożyczkowe. Po ośmiu pierwszych miesiącach 2018 r. wartość sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wyniosła 56 mld zł. Podtrzymuję więc prognozę na 2018 r. - w całym 2018 r. sprzedaż kredytów konsumpcyjnych może przekroczyć 83 mld zł pod warunkiem jednak, że nie wystąpią negatywne zdarzenia zarówno o charakterze globalnym (np. w konsekwencji zwiększania przez administrację amerykańską ceł na importowane towary głównie z Chin), jak i lokalnym (coraz szerszy zakres oddziaływania afery Getback-u), które w istotny sposób zmniejszyłyby apetyt banków na ryzyko, a gospodarstwa domowe zniechęciły do zaciągania kolejnych kredytów konsumpcyjnych - stwierdza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Co ważne, nadal rosnącej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy praktycznie wzrost ryzyka kredytowego, a wręcz przeciwnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poziom ryzyka portfela spadł o (-0,35), pomimo zaciągania kredytów na coraz wyższe kwoty. Należy mieć przy tym na uwadze, że kredyty wysokokwotowe charakteryzują się ponad przeciętnym ryzykiem. Jakość portfela kredytowego od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym, stosunkowo niskim poziomie szkodowości, co potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (sierpniowy) odczyt to 5,74%. Tak dobrej sprzedaży przy tak niskim ryzyku kredytowym sprzyja niewątpliwie dobra sytuacja gospodarcza, która przekłada się na dobrą sytuację gospodarstw domowych. Niemniej należy uważnie obserwować i analizować ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości i negatywnie odbić się na szkodowości kredytów konsumpcyjnych - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe
W sierpniu 2018 r. banki udzieliły łącznie 18,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,752 mld zł. Stanowi to wzrost o 17,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 27,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2017 r. W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 154,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 37,54 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., banki udzieliły o 9,3% więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 18,7% wyższą.

- Sierpień 2018 r. jest już kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc bardzo dobra koniunktura, która przy jej kontynuacji w kolejnych miesiącach powinna pozwolić na osiągnięcie w skali roku sprzedaży na poziomie 56 mld zł. Za osiem miesięcy wartość udzielonych kredytów wynosi już 37,55 mld zł.

Wartość sprzedaży kredytów mieszkaniowych nadal jest i, w mojej opinii, jeszcze przez pewien okres będzie napędzana wzrostem cen mieszkań. Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów mieszkaniowych w pierwszych ośmiu miesiącach br. w ujęciu wartościowym (18,7%), po części wynika bowiem ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. Ponad 60% wartości udzielonych w okresie styczeń - sierpień 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł. Ponadto dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest zróżnicowana, w dwóch najniższych przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100 - 150 tys. dynamika ośmiu pierwszych miesięcy 2018 r. w relacji do ośmiu miesięcy 2017 r. w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17,0%) oraz (-4,8%). Również w ujęciu wartościowym dynamika w tych przedziałach jest ujemna odpowiednio (-15,5%) oraz (-4,3%). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu jak i wartości dotyczy kredytów z przedział > 350 tys. aż (37,1%) liczbowo i (35,3%) - wartościowo, w porównaniu do ośmiu pierwszych miesięcy 2017 r. - wyjaśnia Główny Analityk BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2018 r. wyniósł jedynie (0,79%), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami. W ostatnich 12 miesiącach jakość portfela jeszcze się poprawiła o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,24%). Na razie nie widać więc istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów a tym samym wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Musimy jednak pamiętać, o tym, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym oraz zmiennością stóp procentowych - uzupełnia prof. Rogowski.

Karty kredytowe
W sierpniu 2018 r. banki wydały 76,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 465 mln zł. Stanowi to spadek o 4,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 5,2% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2017 r. Jednak analizując okres styczeń - sierpień 2018 roku mamy do czynienia z trendem negatywnym. W porównaniu do okresu styczeń - sierpień 2017 r. banki wydały bowiem o 4,3% mniej kart i przyznały o 3,1% niższą wartość limitów kartowych.

- W sierpniu 2018 r. podobnie jak w poprzednich miesiącach 2018 r., (z wyjątkiem stycznia i czerwca) odnotowaliśmy powrót do negatywnej tendencji, z którą mieliśmy do czynienia już od dłuższego czasu. Okazało się, że czerwiec, podobnie jak styczeń, był tylko jednorazowym zdarzeniem, a nie zapowiedzią poprawy sytuacji na rynku kart kredytowych. Najwyższą ujemną dynamikę liczby przyznawanych limitów kart kredytowych styczeń - sierpień 2018 r. vs styczeń - sierpień 2017 r., aż minus 33,3%, odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart, dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (7,3%), 1 - 2 tys. zł (11,3%) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+15,7%). Dodatnie dynamiki dotyczyły więc podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych nisko i wysokokwotowych limitów. Jednak sprzedaż kart z najwyższymi limitami (ponad 10 tys. zł), również odnotowała ujemną dynamikę (-6,0%) - mówi prof. Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych
W sierpniu 2018 r. banki przyznały łącznie 61,9 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 241 mln zł. Stanowi to wzrost o 4,7% w ujęciu liczbowym i spadek o 3,0% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do sierpnia 2017 r. W całym okresie styczeń - sierpień 2018 r. banki łącznie przyznały 450,7 tys. limitów kredytowych na łączną kwotę 1,946 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost o 6,3% w ujęciu wolumenowym oraz 3,7% w ujęciu wartościowym.

- W sierpniu 2018 r. zaobserwowaliśmy zarówno dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,7%) w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, jak i w porównaniu do zeszłego miesiąca (+2,1%). W ujęciu wartościowym wystąpił jednak spadek wartości przyznawanych limitów kredytowych. W sierpniu br. w porównaniu do sierpnia 2017 r., spadek wartości przyznanych limitów wyniósł (-3,0%). Jednak w okresie styczeń - sierpień 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki przyznały zarówno więcej limitów kredytowych jak i na wyższe kwoty - odpowiednio: (+6,3%) i (+3,7%). Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych widzimy, że w okresie styczeń - sierpień 2018 r. 62,4% wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentruje się w przedziale > 7 tys. zł. Limity te mają 18% udział w ogólnej liczbie przyznanych limitów kredytowych. 20,3% dodatnia dynamika wzrostu przyznawanych limitów kredytowych dotyczyła jednego z najniższych przedziałów kwotowych tj. 500 - 1 tys. zł. Ponadto prawie 10% dodatnia dynamika wystąpiła również w przypadku limitów w najwyższym przedziale kwotowym > 7 tys. zł. Tak więc tak jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych czy kart kredytowych, sprzedaż limitów kredytowych rośnie w dwóch skrajnych przedziałach (niskokwotowym i wysokokwotowym). Jest to więc wspólna cecha wszystkich trzech produktów kredytowych finansujących bieżące potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych. Można zaryzykować tezę, że wzrosty w przypadku finansowania niskokwotowego wynikają z transferów socjalnych zaś wysokokwotowego ze wzrostu dochodów gospodarstw domowych - dodaje Główny Analityk BIK.

 

Najbardziej aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Źródło:infoWire.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.