allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ceny robót budowlano - montażowych i obiektów budowlanych/ lipiec 2008

Komentarze: 0   Views : 5471

Ceny robót budowlano - montażowych i obiektów budowlanych/ lipiec 2008
Drukować 2008-09-22 19:50  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Poniżej przedstawiono dane o zmianach cen w budownictwie, zebrane w badaniu przeprowadzonym przez GUS w lipcu br. w wybranych podmiotach prowadzących działalność z zakresu budownictwa. Na opracowanie składają się uwagi metodyczne oraz  części tabelaryczne. Pierwszą część stanowi zestaw danych charakteryzujących zmiany cen obiektów budowlanych w zakresie budynków i wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz informacje o dynamice cen wybranych robót budowlano-montażowych. Roboty budowlano-montażowe zawarte w tej części prezentowane są wg katalogów Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR). Dane dotyczące obiektów budowlanych są prezentowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).
 

UWAGI METODYCZNE

1. Definicje podstawowych pojęć

Robota budowlano-montażowa wykonywana w związku z realizacją obiektu budowlanego jest to zespół prac opisanych w poszczególnych pozycjach katalogów Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) - w zakresie budynków i wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) - w zakresie obiektów drogowych i mostowych. Przez rodzaj robót rozumie się zbiór robót zawarty i opisany w ramach jednego rozdziału KNNR albo jednego symbolu SST.
Obiekty budowlane to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem robót budowlanych. Wśród obiektów budowlanych wyróżnia się budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Budynki są to obiekty budowlane, stanowiące pomieszczenia naziemne, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowane ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryte dachem, podpiwniczone lub niepodpiwniczone wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, tj.: autostrady, drogi, ulice, drogi szynowe, mosty, wiadukty, zapory wodne, rurociągi, linie elektroenergetyczne, itp.

Cena roboty jest wartością skalkulowaną na podstawie bazy kosztowo-cenowej przedsiębiorstwa lub aktualnego kosztorysu. Nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT).

Wskaźnik cen roboty jest ilorazem ceny roboty w okresie badanym do ceny tej roboty w okresie poprzednim.

Wskaźnik cen obiektu jest średnią ważoną wskaźników cen robót określonych rozdziałem KNNR, realizowanych na danym obiekcie. System wag stanowi udział wartości tych robót w obiekcie. 

2. Badanie cen robót i obiektów budowlanych

Badanie cen robót i obiektów budowlanych w zakresie budynków i wybranych obiektów inżynierii lądowej i wodnej realizowane jest w oparciu o próbę wytypowaną metodą doboru celowego. Reprezentacja liczy około 480 podmiotów, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, zaliczanych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do sekcji „Budownictwo", specjalizujących się w wykonywaniu różnych rodzajów robót budowlanych. Podmioty te dokonały wyboru reprezentacji robót liczącej około 2,8 tys. pozycji w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), a także - począwszy od stycznia 2003 r. - w oparciu o katalogi Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR). Kryterium wyboru robót budowlano-montażowych była ich powtarzalność i znaczący udział w strukturze produkcji.

Obserwacją objęto 15 obiektów budowlanych. Reprezentacja tych obiektów została ustalona w GUS według systematyki określonej w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Miesięczne wskaźniki cen każdego reprezentanta uczestniczącego w badaniu obliczane są na podstawie informacji o średnich miesięcznych poziomach cen robót budowlano-montażowych na najniższym poziomie agregacji, poprzez odniesienie ceny roboty w danym miesiącu do ceny tej samej roboty w miesiącu poprzednim. Indywidualne wskaźniki cen (oznaczone numerem KNNR lub KNR), wykorzystywane są następnie do wyliczenia wskaźników cen wyższych szczebli agregacji (na poziomie rozdziałów KNNR, KNR) przy zastosowaniu odpowiedniego systemu wag w oparciu o:

- w ramach przedsiębiorstwa - wartość sprzedaży robót w badanym miesiącu;
- w skali kraju - roczna wartość produkcji przedsiębiorstw.

Wskaźniki cen obiektów budowlanych obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen dla rodzajów robót określonych rozdziałem KNNR. Systemy wag do obliczania wskaźników cen wybranych obiektów zostały opracowane przez specjalistów z zakresu budownictwa w oparciu o wybrane kosztorysy inwestorskie najczęściej realizowanych obiektów z 2000 r. Dla każdej grupy obiektów utworzony został kosztorys modelowy, na podstawie, którego obliczono udział poszczególnych rodzajów robót w obiekcie. 

BUDYNKI I WYBRANE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

Budynki mieszkalne - PKOB 11

Budynki mieszkalne jednorodzinne - PKOB 1110

Budynek wolnostojący jednorodzinny

- Powierzchnia zabudowy - 155 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 360 m2;
- Kubatura - 930 m3;
- Kondygnacje - 2,5;
- Bez podpiwniczenia.
Program użytkowy:
- Garaż dostawiony do budynku;
- Pozostała część mieszkalna z poddaszem użytkowym.
Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro;
- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej, ściany zewnętrzne z cegły kratówki;
- Strop gęstożebrowy „TERIVA I-bis" z wylewkami betonowymi;
- Dach o konstrukcji drewnianej w układzie jętkowym ocieplony wełną mineralną, kryty blachą powlekaną; - Ścianki działowe z cegły dziurawki;
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III malowane farbą emulsyjną, glazura na ścianach łazienek i kuchni;
- Sufit poddasza obłożony płytami gipsowo-kartonowymi;
- Stolarka: okienna drewniana, drzwiowa płytowa typowa; - Posadzka z mozaiki, terakoty i wykładziny rulonowej z PCV;
- Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowej, wrota garażowe podnoszone;
- Tynk ścian zewnętrznych ocieplony płytami styropianowymi z wyprawą akrylową;
- Instalacje: wodociągowa z rur z tworzyw sztucznych PP z otuliną z pianki poliuretanowej z armaturą; kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PCV z armaturą; gazowa z rur stalowych spawanych; centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PP podłogowe w osłonie z peszla; z szafkami obwodowymi, grzejnikami płytowymi PURMO, piec gazowy dwubiegowy; elektryczna podtynkowa, na konstrukcji drewnianej w rurach osłonowych z aparatami; telefoniczna i domofonowa.
Budynki o trzech i więcej mieszkaniach - PKOB 1122

Budynek wielomieszkaniowy

- Powierzchnia zabudowy - 290 m2; - Powierzchnia użytkowa - 1150 m2; - Kubatura - 2970 m3; - Kondygnacje - 3-4; - Podpiwniczenie całkowite; 

Program użytkowy:
- Parter - lokal usługowy;
- Pozostała część mieszkalna z poddaszem częściowo użytkowym. Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro;
- Ściany piwnic i ściany konstrukcyjne wylewane, ściany pozostałe wg systemu „HEBEL"; - Strop wylewany żelbetowy oraz wg systemu „HEBEL";
- Dach o konstrukcji drewnianej ocieplony wełną mineralną, kryty blachą dachówkową powlekaną;
- Ścianki działowe z cegły pełnej oraz z bloczków „HEBEL";
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III oraz mieszanki tynkarskiej „HEBEL" malowane farbą emulsyjną;
- Glazura na ścianach łazienek i kuchni, sufit poddasza obłożony płytami gipsowo-kartonowymi;
- Stolarka: okienna drewniana, drzwiowa płytowa typowa;
- Posadzka z mozaiką drewnianą, terakotą, lastryko oraz betonowa;
- Okna i drzwi lokalu usługowego aluminiowe szklone;
- Tynki zewnętrzne z mieszanek tynkarskich „HEBEL";
- Instalacje: wodociągowa z rur z tworzyw sztucznych PP z otuliną z pianki poliuretanowej z armaturą; kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PCV z armaturą; gazowa z rur stalowych spawanych; centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PP podłogowa w osłonie z peszla z szafkami obwodowymi, grzejnikami płytowymi PURMO, kotłownia centralna dla całego budynku z kotłem centralnego ogrzewania gazowym; elektryczna podtynkowa, na konstrukcji drewnianej w rurach osłonowych z aparatami; telefoniczna i domofonowa; wentylacja mechaniczna wyciągowa z kotłowni.

Budynki zbiorowego zamieszkania - PKOB 1130
Budynek zbiorowego zamieszkania
- Powierzchnia zabudowy - 1040 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 4860 m2;
- Kubatura - 11740 m3;
- Kondygnacje - 7;
- Podpiwniczenie całkowite. Program użytkowy:
- Garaż podziemny;
- Parter - lokale usługowe;
- Pozostała część mieszkalna z poddaszem użytkowym. Technologia:
- Grunt kat. III; - Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro z płytą fundamentową;
- Ściany piwnic wylewane, ściany konstrukcyjne żelbetowe wylewane, ściany wypełniające z bloczków z betonu komórkowego;
- Strop wylewany żelbetowy na konstrukcji słupowej;
- Dach o konstrukcji drewnianej w układzie jętkowym ocieplony wełną mineralną, kryty blachą dachówkową, powlekaną;
- Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki;
 
- Tynki wewnętrzne z gładzi gipsowej malowane farbą emulsyjną, glazura na ścianach łazienek i kuchni; ściany obłożone płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie drewnianym;
- Stolarka: okienna z profili PCV typowa, drzwiowa płytowa typowa;
- Posadzka z mozaiką drewnianą, płytki terakotowe i GRES oraz betonowa;
- Okna i drzwi lokalu usługowego aluminiowe szklone, wrota garażowe podnoszone, balustrady schodowe i balkonowe stalowe, drzwi przeciwpożarowe stalowe;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wyprawą tynkarską;
- Instalacje: wodociągowa z rur z tworzyw sztucznych PP z otuliną z pianki poliuretanowej z armaturą; kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych PCV; gazowa z rur stalowych spawanych; centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych PP podłogowa, w osłonie z peszla z szafkami obwodowymi, grzejnikami płytowymi PURMO; elektryczna podtynkowa, na konstrukcji drewnianej w rurach osłonowych z aparatami; telefoniczna i domofonowa; wentylacja mechaniczna wyciągowa z garażu.

Budynki niemieszkalne - PKOB 12
Budynki biurowe - PKOB 1220

Budynek biurowy
- Powierzchnia zabudowy - 400 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 2200 m2;
- Kubatura - 9806 m3;
- Kondygnacje - 6. Program użytkowy:
- Piwnice - pomieszczenia biurowe;
- Parter - pomieszczenia biurowe wraz z portiernią. Technologia:
- Grunt kat. III i IV; - Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu zwykłego;
- Ściany piwnic żelbetowe monolityczne, ściany pozostałe z bloczków gazobetonowych;
- Stropy płytowe żelbetowe monolityczne;
- Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą ocynkowaną;
- Ścianki działowe z cegły pełnej; - Tynki zewnętrzne zwykłe;
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie;
- Stolarka: okienna drewniana wzmocniona typowa, drzwiowa płytowa typowa;
- Posadzka z mozaiką drewnianą, terakotą, lastryko oraz betonowa;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych; kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucznych i żeliwnych; centralnego ogrzewania z rur stalowych; elektryczna oświetleniowa i siły, wtynkowa; wentylacja mechaniczna. 

Budynki handlowo-usługowe - PKOB 1230

Pawilon handlowy
- Powierzchnia zabudowy - 254 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 224 m2;
- Kubatura - 869 m3;
- Kondygnacje - 1.

Program użytkowy:
- Sala sprzedaży;
- Rozładownia i skład towarów;
- Pokój biurowy.

Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z chudego betonu;
- Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej;
- Ściany zewnętrzne z cegły dziurawki;
- Dach drewniany z wiązarem kratowym, kryty papą;
- Tynki zewnętrzne szlachetne z cokołem wykończonym płytkami ceramicznymi;
- Tynki wewnętrzne zwykłe, malowane farbą emulsyjną i olejną;
- Stolarka: okienna i drzwiowa z aluminium;
- Posadzka cementowa na podłożu betonowym oraz z płytek ceramicznych;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych; kanalizacyjna z rur żeliwnych; centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych, grzejniki żeliwne członowe; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa; wentylacja mechaniczna wyciągowa.

Budynki garaży - PKOB 1242

Garaż wielopoziomowy
 - Powierzchnia zabudowy - 1985 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 5707 m2;
- Kubatura - 18464 m3;
- Ilość stanowisk garażowych - 190.

Program użytkowy:

- Garaż trzypoziomowy typu otwartego na 190 samochodów. Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z chudego betonu;
- Szkielet garażu - słupy i rygle żelbetowe monolityczne;
- Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych;
- Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych;
- Stropy gęstożebrowe z wypełnieniem betonem;
- Schody żelbetowe monolityczne;
- Stropodach o konstrukcji gęstożebrowej, kryty papą; 
- Tynki zewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne, elewacja z elementów żelbetowych prefabrykowanych;
- Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne;
- Stolarka: okienna drewniana, drzwiowa płytowa;
- Szlabany metalowe;
- Posadzki w garażu i na pochylniach z betonu; nawierzchnia na wjazdach i wyjazdach z POLBRUKU;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych; kanalizacyjna z rur żeliwnych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa.

Budynki przemysłowe - PKOB 1251

Hala produkcyjna
- Powierzchnia zabudowy - 1267 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 1256 m2;
- Kubatura - 5841 m3. Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu chudego i kruszywa;
- Ściany zewnętrzne z prefabrykowanych płyt żelbetowych;
- Ścianki działowe z cegły dziurawki;
- Dach o konstrukcji z elementów stalowych, ocieplony wełną mineralną, kryty blachą stalową trapezową ocynkowaną;
- Tynki wewnętrzne zwykłe malowane farbą emulsyjną; w pomieszczeniach sanitarnych ściany licowane płytkami ceramicznymi;
- Stolarka: okienna i drzwiowa stalowa (drzwi płytowe pełne, fabrycznie wykończone);
- Posadzka cementowa ułożona na podkładzie betonowym, w pomieszczeniach socjalnych z płytek ceramicznych;
- Instalacje: centralnego ogrzewania z rur stalowych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa.

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - PKOB 1252

Budynek magazynowy
- Powierzchnia zabudowy - 622 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 589 m2;
- Kubatura - 3425 m3;
- Liczba kondygnacji - 1.

Program użytkowy:

- Powierzchnia magazynowa;
- Pomieszczenia biurowe.

Technologia:

- Grunt kat. III i IV;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu chudego i kruszywa;
- Ściany zewnętrzne z elementów stalowych i bloczków gazobetonowych;
- Ścianki działowe z cegły dziurawki;
- Dach o konstrukcji z elementów stalowych, kryty blachą trapezową ocynkowaną; 
- Tynki zewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne;
- Stolarka: okienna drewniana, drzwiowa: zewnętrzna stalowa, wewnętrzna drewniana pełna;
- Posadzka betonowa ułożona na podkładzie z pospółki, w pomieszczeniach biurowych - terakota;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych; kanalizacyjna z rur żeliwnych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa.

Budynki szkół i instytucji badawczych - PKOB 1263

Szkoła podstawowa
 - Powierzchnia zabudowy - 2256 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 5700 m2;
- Kubatura - 26466 m3;
- Liczba kondygnacji - 3.

Program użytkowy:

- Kondygnacje nadziemne: 26 sal do nauki, sala gimnastyczna, pokoje nauczycielskie i socjalne;
- Piwnice: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, szatnie.

Technologia:

- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu chudego i kruszywa;
- Szkielet żelbetowy monolityczny (ściany i słupy);
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w podziemiu żelbetowe monolityczne;
- Ściany wewnętrzne nadziemne z cegły pełnej i dziurawki;
- Stropy: płyta, wieńce, belki i podciągi żelbetowe monolityczne;
- Schody żelbetowe monolityczne;
- Dach o konstrukcji żelbetowej z płyt korytkowych, ocieplany styropianem, kryty papą;
- Tynki zewnętrzne szlachetne;
- Tynki wewnętrzne zwykłe malowane farbą emulsyjną w sanitariatach i szatniach ściany licowane płytkami ceramicznymi;
- Stolarka: okienna z PCV, drzwiowa płytowa pełna i fabrycznie wykończona;
- Posadzki: w salach panele podłogowe, na korytarzach i w sanitariatach płytki ceramiczne;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych; kanalizacyjna z rur kamionkowych i żeliwnych; gazowa z rur stalowych; centralnego ogrzewania z rur stalowych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa.

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - PKOB 1264

Przychodnia rejonowa
 - Powierzchnia zabudowy - 580 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 1408 m2;
- Kubatura - 5400 m3;
- Liczba kondygnacji - 2.
Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty betonowe i żelbetowe monolityczne na podkładzie z betonu chudego; 
- Szkielet słupowy, żelbetowy;
- Stropy i schody żelbetowe monolityczne;
- Ściany zewnętrzne: podziemia żelbetowe, nadziemia z pustaków z izolacją styropianem;
- Ściany wewnętrzne z cegły pełnej i cegły dziurawki;
- Dach o konstrukcji żelbetowej z płyt korytkowych, ocieplany styropianem, kryty papą;
- Tynki zewnętrzne szlachetne, cokół wykończony płytkami ceramicznymi;
- Tynki wewnętrzne zwykłe ściany licowane płytkami ceramicznymi;
- Stolarka: okienna z PCV, drzwiowa płytowa pełna i fabrycznie wykończona;
- Posadzki cementowe oraz z płytek ceramicznych;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych; kanalizacyjna z rur żeliwnych; centralnego ogrzewania z rur stalowych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa; wentylacja mechaniczna.

Budynki kultury  fizycznej - PKOB 1265

Hala sportowa
 - Powierzchnia zabudowy - 577 m2;
- Powierzchnia użytkowa - 778 m2;
- Kubatura - 5286 m3;
- Liczba kondygnacji - 2.

Program użytkowy:
- Parter - hala sportowa;
 Pozostała część - zaplecze socjalne.

Technologia:
- Grunt kat. III;
- Fundamenty żelbetowe monolityczne na podkładzie z kruszywa i betonu chudego;
- Szkielet hali o konstrukcji stalowej;
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej;
- Strop nad zapleczem socjalnym żelbetowy;
- Dach z elementów stalowych ocieplony wełną mineralną, kryty blachą stalową trapezową ocynkowaną;
- Tynki zewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne;
- Tynki wewnętrzne zwykłe malowane farbą emulsyjną; w pomieszczeniach zaplecza socjalnego ściany licowane płytkami ceramicznymi;
- Stolarka: okienna dwuszybowa z PCV, drzwiowa drewniana pełna;
- Posadzka hali - podłoga na podłożu sprężystym z materiałów polimerowych, w pomieszczeniach zaplecza socjalnego z płytek ceramicznych antypoślizgowych;
- Instalacje: wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych; kanalizacyjna z PCV; centralnego ogrzewania z rur stalowych; elektryczna: oświetleniowa zewnętrzna i wewnętrzna, siły oraz odgromowa; wentylacja mechaniczna.


Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne - PKOB 22
Rurociągi przesyłowe do transportu wody i ścieków - PKOB 2212

Sieć sanitarna z rur HOBAS o średnicy 500 mm i 400 mm
- Rozbiórka i odnowa kolizyjnej nawierzchni bitumicznej i chodnika z płyt betonowych;
- Wykopy mechaniczne i ręczne w gruncie kat. III;
- Odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów z pompowaniem wody;
- Kanał z rur i kształtek HOBAS;
- Uzbrojenie kanału studzienki kanalizacyjne HOBAS i z kręgów betonowych;
- Izolacja powłokowa bitumiczna;
- Podłączenie kanału za pomocą przykanalików z rur kamionkowych.

Sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy 160 mm i 110 mm na wcisk
- Rozbiórka i odnowa kolizyjnego chodnika z płyt betonowych;
- Wykopy mechaniczne i ręczne w gruncie kat. III;
- Rury ochronne „AROT" w wykopie otwartym;
- Rurociąg z rur i kształtek PVC;
- Uzbrojenie wodociągu hydranty podziemne i zasuwy.

Linie elektroenergetyczne przesyłowe - PKOB 2214
Linia kablowa SN z kablem HAKnFty 3x120 mm2

- Wykopy mechaniczne i ręczne w gruncie kat. III;
- Uziemienie kabla bednarką ocynkowaną;
- Rury ochronne „AROT" w wykopie otwartym i przeciskiem;
- Ułożenie kabla w rowie kablowym;
- Mufy kablowe przelotowe.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe - PKOB 24
Boiska i budowle sportowe - PKOB 2411

Boisko sportowe do piłki nożnej o wym. 35 x 90 m
- Zdjęcie ziemi urodzajnej mechanicznie z odwozem na odległość 1 km na odkład;
- Wykonanie:
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego;
górnej warstwy podbudowy z pospółki;
szczelin filtracyjnych z pospółki;
nawierzchni trawiastej z pielęgnacją. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.