allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

"Rewitalizacja - wspólna sprawa"

Komentarze: 0   Views : 4

"Rewitalizacja - wspólna sprawa"
Drukować 2018-07-19 00:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 30/07/2018
Termin składania prac: 10/09/2018
Data zakończenia: 14/09/2018
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska
Ogłoszenie nr 500167810-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

Warszawa: "Rewitalizacja - wspólna sprawa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: "Rewitalizacja - wspólna sprawa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa e-mail: [email protected] tel: +48 504 088 203


I.1) NAZWA I ADRES:

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, Krajowy numer identyfikacyjny 015259640-00073, ul. ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4435509, e-mail [email protected], faks 22 4435552.
Adres strony internetowej (url): www.pragapld.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
konkurs-rogatka.sarp.warszawa.pl

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie

pod adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego "dawny bazar Rogatka" na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie. Oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje Sąd konkursowy zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Centrum Lokalnego "dawny bazar Rogatka". Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji w Etapach - patrz pkt. 2.2. niniejszego Rozdziału oraz będzie stanowić wytyczne do dalszych prac projektowych i planistycznych. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej. Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Lokalnego "dawny bazar Rogatka" na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, wraz z propozycją programu i rozwiązań organizacyjnych, w tym propozycja scenariuszy użytkowania terenu. Program powinien nawiązywać do tradycji miejsca oraz obejmować zarówno funkcje o stałych lokalizacjach na obszarze objętym opracowaniem, urządzenia plenerowe oraz funkcje w obiektach tymczasowych, sezonowych itp. Należy określić propozycje aktywności użytkowników, dla których rozwiązania przestrzenne stanowią ramy - sposób korzystania z urządzeń, obiektów i przestrzeni publicznej przedstawicieli różnych grup wiekowych itd.. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu Obszar objęty opracowaniem konkursowym obejmuje powierzchnię ok. 8 500 m2, zgodnie z granicą określoną na rysunku stanowiącym załącznik nr 8a do Regulaminu konkursu.


II.3) Główny kod CPV 71200000-0

Dodatkowe kody CPV

71300000-1,

71400000-2,

71220000-6,

71320000-7,

71420000-8,

71322000-1,

71420000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest:

a)Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.

b)Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych i zagospodarowania terenu - 20
Trafność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań programowych i przestrzennych - 20
Spójność kompozycyjna przestrzeni objętej konkursem - 20
Dostępność i trafność przyjętych rozwiązań dla społeczeństwa - 20
Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 30/07/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto, - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto;
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:
Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 23.07.2018 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.07.2018 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.00 na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 07.08.2018 r. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 13.08.2018 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.08.2018 r. Prace konkursowe składać należy do dnia 10.09.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 14.09.2018 r.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.