allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania ciągu spichrzy od bramy wodnej do Góry Zamkowej.

Komentarze: 0   Views : 3

Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania ciągu spichrzy od bramy wodnej do Góry Zamkowej.
Drukować 2018-05-10 23:17  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Termin składania prac: 14.08.2018

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CIĄGU SPICHRZY GRUDZIĄDZKICH WRAZ Z FRAGMENTEM UL. SPICHRZOWEJ I ALEI KRÓLOWEJ JADWIGI

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania ciągu spichrzy od bramy wodnej do Góry Zamkowej.

Katalog Nagród:
- I nagroda - 25 000 zł brutto
- II nagroda - 20 000 zł brutto
- III nagroda - 10 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Grudziądz

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będących w sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu - 12 kwietnia 2018r.
(2) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 30 kwietnia 2018r.
(3) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone - nie później niż do 11 maja 2018r.
(4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 21 maja 2018r.,
do godz. 15:00
(5) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie, Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 28 maja 2018r.
(6) Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych - do 11czerwca 2018r., do godz. 15:00
(7) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20 czerwca 2018r.
(8) Prace konkursowe składać należy do dnia 14.sierpnia 2018r., do godz. 15.00
(9) Publiczne ogłoszenie wyników konkursu - 28 sierpnia 2018r.

Prawa autorskie:
Po zakończeniu Konkursu, a także po dokonaniu wypłat nagród, organizator konkursu staje się jedynym właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

Laureat konkursu przeniesie na organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

Zarządzenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12.04.2018 r. wraz z Regulaminem konkursu jednoetapowego ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej ciągu spichrzy Grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i alei Królowej Jadwigi, publikowane jest na stronie www.bip.grudziadz.pl.

Źródło:Architekci.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.