allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych

Komentarze: 0   Views : 8

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych
Drukować 2017-05-02 23:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 10/05/2017
Termin składania prac: 31/05/2017
Miasto: Puck
Kraj: Polska

Puck: Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu: Nazwa projektu lub programu: Konkurs jest realizowany w ramach przedsięwzięcia "Renowacja parków i skwerów" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie: 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - Mechanizm ZIT, realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja Centrum Pucka".

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Graph31 Małuj Joanna ul. Grunwaldzka 205/209 lok. nr 1 80-266 Gdańsk
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 191675439, ul. ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 6730500, 6730534, faks 586 730 533, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): bip.miastopuck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.bip.miastopuck.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pod adres:
Gmina Miasta Puck ul. 1 Maja 13 84-100 Puck I opatrzyć nazwą i adresem Uczestnika Konkursu oraz opisać w następujący sposób: "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA I ODNOWIENIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH" Termin składania Wniosków upływa dnia dnia 10.05.2017 r. do godz. 15.00.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych

Numer referencyjny: RGKiM.271.12.2017.WK
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej w następujących zadaniach: Zadanie 1: "Renowacja Parku Przyjaźni przy ul. Gen. Hallera" położonego między ul. Gen. Hallera, a Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Zadanie 2: "Renowacja trzech skwerów przy ul. Nowy Świat", w tym: o Skwer na rogu ul. Nowy Świat i Placu Obrońców Wybrzeża, o Skwer przy ul. Nowy Świat, między ul. Męczenników Piaśnicy, a Placem Obrońców Wybrzeża, o Skwer na rogu ul. Nowy Świat, a ul. Męczenników Piaśnicy.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8
Dodatkowe kody CPV
71200000-0, 71220000-6, 71240000-2, 71300000-1, 71320000-7, 71400000-2, 71420000-8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj: a. nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej; b. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej; c. być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zlecenia; d. posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zlecenia tj.: - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, - dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2. lit. n) Regulaminu, - posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu mowa w rozdziale VII pkt. 4. Regulaminu. W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji: - 1 osobą z wykształceniem architekta i prawem wykonywania zawodu; - 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym lub architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna spełniająca wymagane powyżej wymogi, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b), c) i d) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu występujący wspólnie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
- 1 osobą z wykształceniem architekta i prawem wykonywania zawodu; - 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym lub architekta krajobrazu. SEKCJA IV:

PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: a. atrakcyjność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności przestrzeni dla lokalnej społeczności. - 25%
b. propozycje rozwiązań pozwalających na aktywizację lokalnej społeczności; - 25%
c. trafność oraz uniwersalność proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-przestrzennych i scenariuszowych zaproponowanych w koncepcji; - 25%
d. realność proponowanych rozwiązań i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji. - 25%

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/05/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i istotnymi wymogami Regulaminu. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.

Przewidywany termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - do dnia 31.05.2017 r. do godziny 15:00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto; - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 3 500,00 zł brutto. III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 zł brutto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.