allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych

Komentarze: 0   Views : 8

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych
Drukować 2017-05-02 23:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 10/05/2017
Termin składania prac: 31/05/2017
Miasto: Puck
Kraj: Polska

Puck: Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu: Nazwa projektu lub programu: Konkurs jest realizowany w ramach przedsięwzięcia "Renowacja parków i skwerów" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie: 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne; Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - Mechanizm ZIT, realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja Centrum Pucka".

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Graph31 Małuj Joanna ul. Grunwaldzka 205/209 lok. nr 1 80-266 Gdańsk
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 191675439, ul. ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 6730500, 6730534, faks 586 730 533, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): bip.miastopuck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.bip.miastopuck.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pod adres:
Gmina Miasta Puck ul. 1 Maja 13 84-100 Puck I opatrzyć nazwą i adresem Uczestnika Konkursu oraz opisać w następujący sposób: "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA I ODNOWIENIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH" Termin składania Wniosków upływa dnia dnia 10.05.2017 r. do godz. 15.00.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania i odnowienia istniejących terenów zielonych

Numer referencyjny: RGKiM.271.12.2017.WK
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej w następujących zadaniach: Zadanie 1: "Renowacja Parku Przyjaźni przy ul. Gen. Hallera" położonego między ul. Gen. Hallera, a Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Zadanie 2: "Renowacja trzech skwerów przy ul. Nowy Świat", w tym: o Skwer na rogu ul. Nowy Świat i Placu Obrońców Wybrzeża, o Skwer przy ul. Nowy Świat, między ul. Męczenników Piaśnicy, a Placem Obrońców Wybrzeża, o Skwer na rogu ul. Nowy Świat, a ul. Męczenników Piaśnicy.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8
Dodatkowe kody CPV
71200000-0, 71220000-6, 71240000-2, 71300000-1, 71320000-7, 71400000-2, 71420000-8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj: a. nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik Konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej; b. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej; c. być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zlecenia; d. posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zlecenia tj.: - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, - dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2. lit. n) Regulaminu, - posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu mowa w rozdziale VII pkt. 4. Regulaminu. W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji: - 1 osobą z wykształceniem architekta i prawem wykonywania zawodu; - 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym lub architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna spełniająca wymagane powyżej wymogi, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b), c) i d) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu występujący wspólnie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
- 1 osobą z wykształceniem architekta i prawem wykonywania zawodu; - 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym lub architekta krajobrazu. SEKCJA IV:

PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: a. atrakcyjność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności przestrzeni dla lokalnej społeczności. - 25%
b. propozycje rozwiązań pozwalających na aktywizację lokalnej społeczności; - 25%
c. trafność oraz uniwersalność proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-przestrzennych i scenariuszowych zaproponowanych w koncepcji; - 25%
d. realność proponowanych rozwiązań i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji. - 25%

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/05/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz spełnienia co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i istotnymi wymogami Regulaminu. Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.

Przewidywany termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - do dnia 31.05.2017 r. do godziny 15:00.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto; - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 3 500,00 zł brutto. III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 2 000,00 zł brutto.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.