allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP

Komentarze: 0   Views : 5

Opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP
Drukować 2017-02-28 00:11  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 01/03/2017
Termin składania prac: 01/03/2017
Miasto: Wadowice
Kraj: Polska
Ogłoszenie z dnia 2017-02-21
Ogłoszenie nr 29492 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.

Wadowice: Opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP w ramach zadania pn. "Nadanie nieczynnemu budynkowi dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej".
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Zamawiający przewiduje, że projekt będzie aplikował do współfinansowania z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja Miast Średnich i Małych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Jana Pawła II 23, 34100 Wadowice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. +48 33 873 18 11, faks +48 33 873 18 15, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): www.wadowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.wadowice.pl, http://bip.malopolska.pl/umwadowice
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego
Pod adres:
Urząd Miejski Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, pok.nr 17
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP w ramach zadania pn. "Nadanie nieczynnemu budynkowi dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej".

Numer referencyjny: IR. 271.4.4.2017
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku dworca PKP jako nowego miejsca aktywności społecznej w Wadowicach. W ramach zadania należy opracować: a) Inwentaryzację budynku PKP architektoniczną wraz z przyległym terenem wskazanym na załączonej mapie ewidencyjnej. Zamawiający dysponuje inwentaryzacją architektoniczną pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na piętrze budynku, szkicem planu budynku oraz dokumentacją fotograficzną, które stanowią załączniki nr 8 - 11 do regulaminu. Projektant, wraz z pracą konkursowa, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu edytowalnych plików dwg. z inwentaryzacji obiektu; b) Koncepcję zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i modernizacji budynku; c) Koncepcję przebudowy i modernizacji obiektów małej architektury i terenów zielonych wokół budynku.

II.3) Główny kod CPV 74222000-1
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub, jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień, podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. 2.O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1 Spełniają warunki udziału w konkursie oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt.1, 2 i 4 pzp. 3 Spełniają warunki szczegółowe: a) Uczestnik konkursu musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie: - minimum jedno opracowanie koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu budowlanego dostosowania lub przebudowy budynku użyteczności publicznej na cele społeczne lub kulturowe o powierzchni użytkowej minimum 1.000,00 m2. b) Uczestnik konkursu musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń w branży architektonicznej lub posługiwać się osobami posiadającymi wymagane uprawnienia bez ograniczeń - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) 4.Złożą następujące dokumenty: a) Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z zał. nr 1; b) Oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z zał. nr 2 i 3;
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
osoba z uprawnieniami o specjalności architektonicznej SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: a) Jakość funkcjonalna, użytkowa i przestrzenna rozwiązań - 40
Walory estetyczne obiektu - 35
Walory eksploatacyjne - 20
Całokształt zaproponowanej kompozycji architektonicznej - 5
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 01/03/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
PLIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Prace konkursowe składa się za potwierdzeniem odbioru sekretarzowi organizacyjnemu konkursu w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Wadowicach do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. 1. Ocena merytoryczna prac będzie dokonywana w oparciu o część opisową, część graficzną i cyfrową pracy Konkursowej. 2. Każdy Sędzia Konkursowy dokona indywidualnej oceny pracy Konkursowej i przyzna punktację zgodnie z pkt XI Regulaminu Konkursu. Liczba punktów od każdego Sędziego zostanie zsumowana i będzie stanowiła ostateczną liczbę punktów przyznanych każdej pracy Konkursowej. 3. Prace Konkursowe niespełniające wymagań formalnych, merytorycznych i prawnych, określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie przez Sąd Konkursowy. 4. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nieprzyznania dowolnej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie. IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I miejsce - 45 000,00 zł II miejsce - 25 000,00 zł III miejsce - 10 000,00 zł
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac Konkursowych. 2. Prace Konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą mogły być odebrane za zwrotem pokwitowania złożenia pracy nie wcześniej niż 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na koszt Uczestnika konkursu. 3. W przypadku nieodebrania prac przez Uczestników, którym nie przyznano nagród, w terminie 3 miesięcy licząc od ogłoszenia wyników Organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia pracy po terminie wskazanym art. 97 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło:Architektura.info

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.