allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul. 3 Maja" w Sosnowcu

Komentarze: 0   Views : 14

Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul. 3 Maja" w Sosnowcu
Drukować 2017-02-16 00:04  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 22/02/2017
Termin składania prac: 10/05/2017
Miasto: Sosnowiec
Kraj: Polska

Sosnowiec: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul. 3 Maja" w Sosnowcu
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 27625548200000, ul. al. Zwycięstwa 20, 41200 Sosnowiec, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 322 960 600, faks 32 296 06 05, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.um.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.sarp.katowice.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej
Pod adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul. 3 Maja" w Sosnowcu

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja" w Sosnowcu

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71420000-8, 71240000-2 SEKCJA

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY

1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty (według wykazu - Załącznik nr 9). Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, spełniający łącznie następujące warunki: a) złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Załącznik nr 3), b) spełniają warunki określone w Ustawie zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy PZP i wykażą ich spełnienie wg wymagań Zamawiającego, zgodnie z następującym opisem sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: - dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej - na podstawie załączonych Oświadczeń oraz załączonego Wykazu i Listy (Załącznik nr 3, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 12), - w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów (z uwzględnieniem pkt.6), - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów (z uwzględnieniem pkt.6), - w przypadku gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie wymagania, o których mowa w pkt.4. b) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy łącznie, c) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie: "spełnia" lub "nie spełnia" w oparciu o komplet złożonych wraz z Wnioskiem załączników i pozostałych dokumentów.

5. Uczestnicy Konkursu składają Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z ich treścią. W załączeniu Załącznika nr 9 (Wykaz pozostałych dokumentów) należy złożyć pozostałe dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Uczestnicy Konkursu biorący udział wspólnie składają odrębne dokumenty, b) kopie wymaganych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP projektanta (projektantów) wiodącego, c) w przypadku Uczestnika Konkursu który polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Uczestnik może wskazać na dostępność wymaganych dokumentów - o których mowa w powyżej - w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wskazując adresy tych baz danych w treści Załącznika nr 9:

6. Uczestnicy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty równorzędnego znaczenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach. W szczególności dopuszcza się dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień nieograniczonego prawa wykonywania zawodu architekta przez autora - projektanta wiodącego w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu, jego nieuzupełnienie lub jego niepoprawienie - we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP - stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do udziału w Konkursie. Zamawiający może także wezwać do udzielenia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: walory urbanistyczno-architektoniczne - 80
walory ekonomiczne - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 22/02/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin składania prac konkursowych:

Data: do dnia 10.05.2017r. godzina: do godziny 15.00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane prace konkursowe: polski Kryteria oceny prac konkursowych: 1. walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 80%; 2. walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu - 20%

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice (w godzinach urzędowania biura SARP Oddział Katowice).

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA -15 000,- PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, II NAGRODA - 9 000,- PLN brutto; III NAGRODA - 6 000,- PLN brutto. Sąd Konkursowy może przyznać ponadto wyróżnienia honorowe.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.