allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem

Komentarze: 0   Views : 11

Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem
Drukować 2017-01-20 00:56  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Konkurs UMK i SARP - opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:
- lokalizacji na obszarze historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego pod numerem A-608 do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 1981 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta", zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994;
- wytycznych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 18.09.2015, stanowiących załącznik merytoryczny do niniejszego regulaminu;
- zapisów obowiązującego MPZP (treść oraz rysunek MPZP są załącznikiem merytorycznym do regulaminu konkursu);
- wytycznych zamawiającego z dnia 11.05.2016 w zakresie branży drogowej, utrzymania infrastruktury i nieruchomości oraz w zakresie odwodnienia, stanowiących załącznik merytoryczny do regulaminu konkursu;
- powiązań komunikacyjnych;
- wymagań funkcjonalnych;
- zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
- wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania;

W zakresie realizacyjnym konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania najlepszych rozwiązań pod względem urbanistycznym, architektonicznym i funkcjonalnym oraz optymalnych rozwiązań materiałowych, które odpowiadać będą wymaganiom co do jakości przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej stosownej dla jednostki budżetowej samorządu terytorialnego.

W zakresie studialnym konkursu, spodziewane jest uzyskanie spójnych rozwiązań przestrzennych i estetycznych, możliwych do zastosowania z uwzględnieniem rozwiązań realizacyjnych, czyli możliwego scenariusza przebudowy niewielkiego fragmentu struktury miejskiej na obszarze objętym zakresem konkursu w najbliższym otoczeniu obszaru realizacyjnego. Rozwiązania proponowane w zakresie studialnym mogą być podstawą do dalszych opracowań projektowych, w których zakres zamawiający nie będzie ingerował o ile zasięg proponowanych rozwiązań pozostanie poza granicami własności zamawiającego.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
Michał Szymanowski - KSK SARP Kraków - Przewodniczący sądu konkursowego
Paweł Wieczorek - KSK SARP Kraków - Sędzia referent
Maciej Kowalczyk - KSK SARP Warszawa - Sędzia konkursowy
Grażyna Fijałkowska - Radna Miasta Krakowa - Sędzia konkursowy
Jacek Bednarz - Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII - Sędzia konkursowy
Piotr Pakaszewski - ZIKiT Kraków - Sędzia konkursowy
Piotr Chuchacz - MPOIA Kraków, SARP Kraków - Sędzia konkursowy

Sekretarz organizacyjny konkursu:
Rafał Zawisza - KSK SARP Kraków - sekretarz organizacyjny konkursu

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu - 16.12.2016
Składanie pytań do regulaminu konkursu - do 13.01.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu - 20.01.2017
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 27.01.2017 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych - do 3.02.2017
Składanie prac konkursowych - 24.03.2017 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu - 7.04.2017

Nagrody (kwoty brutto):
- pierwsza nagroda - 10 000 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
- druga nagroda - 7 500 PLN
- trzecia nagroda - 5 000 PLN
- wyróżnienie - 2 500 PLN

Źródło:Sarp 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.