allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Komentarze: 0   Views : 10

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
Drukować 2016-12-06 00:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 16/01/2017
Termin składania prac: 16/01/2017
Miasto: Myślenice
Kraj: Polska

Myślenice: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35155493300000, ul. ul. M. Reja 13, 32400 Myślenice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 122 720 456, faks 122 721 214, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): http://www.myslenicki.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://www.myslenicki.pl/pl/
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Numer referencyjny: AB.272.06.2016.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym, koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz najlepszą propozycję zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: a) posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże i potwierdzi otrzymanymi od zamawiającego referencjami, że prawidłowo wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę budynków (zespołu budynków) użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego budynku (zespołu budynków) nie mniejszej niż 800 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dla których wydane zostały przewidziane właściwymi przepisami pozwolenia na budowę. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) drogowej; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: Walory architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe i technologia wykonania inwestycji - 30
Koszty realizacji inwestycji - 55
Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 5
Termin wykonania dokumentacji projektowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 16/01/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami: Stanisław Klakla - tel/fax 12 274 93 29, e-mail: [email protected] poniedziałek: 8.00 - 16.00. wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Autorowi pracy konkursowej nagrodzonej I miejscem zlecone zostanie opracowanie ww. kompletnej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego, szczegółowo określone w wzorze umowy. Koszt opracowania dokumentacji nie może przekroczyć 150 000,00 zł. brutto. Zdobywca II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00 zł. Zdobywca III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
Regulamin konkursu i załączniki są dostępne na stronie zamawiającego. http://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,1262084,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budynku-starostwa-powiatowego-w-mysleni.html

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.