allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

"Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej

Komentarze: 0   Views : 13

"Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej
Drukować 2016-09-20 00:14  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 30/09/2016
Termin składania prac: 30/09/2016
Miasto: Nowy Targ
Kraj: Polska

Nowy Targ: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pn."Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 49189257000000, ul. ul. Bulwarowa 9, 34400 Nowy Targ, państwo , woj. małopolskie, tel. 18 263 22 13, faks 182 662 152, e-mail .
Adres strony internetowej (URL): www.ugnowytarg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://bip.malopolska.pl/ugnowytarg
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej na zasadach określonych przez Regulamin Konkursu
Pod adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pn."Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej
Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego dla planowego zadania pn. "Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej w obszarze działki ewidencyjnej nr 1952/2. W zakresie konkursu mieści się opracowanie koncepcji budynku jak również sposobu organizacji i zagospodarowania terenu na obszarze ok. 2,5 ha ww. działki. Przedmiot konkursu musi spełniać wymagania formalne, założenia i oczekiwania Zamawiającego zawarte w niniejszym Regulaminie konkursu oraz załącznikach merytorycznych do konkursu
II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być: 1) osoba fizyczna legitymująca się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 2) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń. 2. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi się legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: 1) kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; 2) przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; 3. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: spółka cywilna jest uczestnikiem wspólnie biorącym udział w konkursie. 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym rozdziale. 6. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może być wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy i opisane w ogłoszeniu o Konkursie oraz w Regulaminie. 7. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich nakładania. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 2) posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 4) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 5) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestnik konkursu posiada uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP, lub dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią powyższe wymagania. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - warunek ten zostanie spełniony, gdy: Uczestnik konkursu przedłoży oświadczenie, że osoba/by, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru załącznik nr 14 do Regulaminu. 6) Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7) W przypadku wspólnego udziału w Konkursie warunki wskazane w pkt 5) niniejszego rozdziału mogą być spełnione łącznie przez Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy. 8) Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się odpowiednio. 8. Oświadczenia i dokumenty wymagane we Wniosku o dopuszczeniu w Konkursie. 1) Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzonego wg załącznika nr 1 do Regulaminu należy dołączyć: a) Oświadczenie/a potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy wskazane w pkt. 6.9 niniejszego rozdziału, b) Oświadczenie/a potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wskazane w pkt. 6.13 niniejszego rozdziału, c) Oświadczenie, iż w przypadku nagrodzenia złożonej przez Uczestnika Konkursu pracy nagrodą pieniężną, przeniesie na Zamawiającego Konkursu, w momencie wypłaty kwoty nagrody, autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu - załącznik nr 7 do Regulaminu, d) W przypadku działania Uczestnika Konkursu przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu: a) wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu - załącznik nr 5 do Regulaminu; b) wzór pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie - załącznik nr 6 do Regulaminu. 3) Dokumenty, o których mowa wyżej Uczestnik Konkursu składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Uczestnik Konkursu polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika Konkursu lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednia przez Uczestnika Konkursu lub te podmioty. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Złożenie przez Uczestnika Konkursu informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) wprowadzających zamawiającego w błąd powoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 pkt. 16 Ustawy. Osoba lub osoby składające Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553). 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Uczestnika Konkursu o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy sporządzonego wg załącznika nr 2 do Regulaminu. 10. W przypadku wspólnego brania udziału w Konkursie każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie składa w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczenie o którym mowa pkt. 6.9 niniejszego rozdziału. 11. Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 12. Uczestnicy Konkursu składając oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z konkursu Załącznik Nr 2 zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23) potwierdzają, że nie podlegają wykluczeniu jako wykonawcy, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne prace w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Uczestnika Konkursu o spełnieniu warunków udziału w Konkursie wg załącznika nr 3 do Regulaminu
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestnik konkursu posiada uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP, lub dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń. Warunek ten zostanie spełniony, gdy: Uczestnik konkursu przedłoży oświadczenie, że osoba/by, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Walory urbanistyczno-architektoniczne koncepcji - 50
Walory funkcjonalno-użytkowe - 30
Walory ekonomiczne w budowie - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:Data: 30/09/2016, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród (I-III): I nagroda 25.000,00zł, II nagroda 7.000,00zł, III nagroda 4.000,00zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.