allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektonicznej zmiany funkcji ul. Rzeźnickiej w Gnieźnie na strefę pieszą- deptak

Komentarze: 0   Views : 6

Opracowanie koncepcji architektonicznej zmiany funkcji ul. Rzeźnickiej w Gnieźnie na strefę pieszą- deptak
Drukować 2016-06-21 23:43  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 30/06/2016
Termin składania prac: 29/08/2016
Miasto: Gniezno
Kraj: Polska

Gniezno: OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZMIANY FUNKCJI UL. RZEŹNICKIEJ W GNIEŹNIE NA STREFĘ PIESZĄ - DEPTAK
Numer ogłoszenia: 87217 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4260400, faks 061 4261687.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZMIANY FUNKCJI UL. RZEŹNICKIEJ W GNIEŹNIE NA STREFĘ PIESZĄ - DEPTAK.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest zadanie pn.: OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZMIANY FUNKCJI UL. RZEŹNICKIEJ W GNIEŹNIE NA STREFĘ PIESZĄ - DEPTAK. Koncepcja ta winna stanowić opracowanie urbanistyczno - architektoniczno - drogowe rewitalizacji ulicy Rzeźnickiej. Nowe zagospodarowanie winno w sposób harmonijny uwzględniać funkcję mieszkalną, usługową, gastronomiczną i rekreacyjną, przedstawiać kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Organizator Konkursu oczekuje prac, które stworzą przestrzeń do spotkań i rekreacji (pieszej i rowerowej). Koncepcja winna stworzyć potencjał kulturowy, usługowy, turystyczny ulicy, podkreślając rolę pieszego. Ulica Rzeźnicka winna zostać wyłączona z ruchu samochodowego z umożliwieniem dojazdu wyłącznie osobom tam zamieszkującym oraz pojazdom zaopatrującym zlokalizowane tam punkty handlowe, nie dopuszcza się wyznaczenia miejsc postojowych. Sposób zagospodarowania pasa drogowego winien zapewniać przejazd ppoż., służb komunalnych, karetek pogotowia ratunkowego itp. Zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać powiązania komunikacyjne i funkcjonalne z sąsiednim otoczeniem.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.22.20.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Warunki udziału w postępowaniu konkursowym: 1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także zespół autorski tworzony przez te podmioty, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów objętych nagrodą w Konkursie, tj.: zrealizowali w okresie 5 lat przed dniem upływu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, min. 3 projekty w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będącego nagrodą w konkursie tj. min.: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów architektonicznych dotyczących nadawania nowego wizerunku przestrzeni publicznej. Posiadane doświadczenie należy udokumentować (wykaz min. 3 prac projektowych). - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów drogowych. Posiadane doświadczenie należy udokumentować (wykaz min. 3 prac projektowych). - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, - jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe - specjalność ogrodnicza lub architektura krajobrazu. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego należy udokumentować przedkładając dowód nadania uprawnień oraz dowód opłacenia składek członkowskich we właściwej izbie samorządu zawodowego. Doświadczenie należy udokumentować przedkładając w szczególności referencje dotyczące wykonanych prac projektowych. Osoby te będą brały udział w realizacji przedmiotu Konkursu. Ich zmiana wymaga zgody Zamawiającego. Warunkiem zmiany osoby wskazanej na etapie Konkursu jest w szczególności spełnianie pierwotnych warunków określonych Regulaminem dla tej osoby. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH WYMAGAŃ UCZESTNIK KONKURSU ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PROJEKTANTÓW WE WSZYSTKICH BRANŻACH KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEGO JEJ SPORZĄDZENIA. c) Są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Konkursu. d) Nie podlegają wyłączeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w załączniku nr 7 do Regulaminu. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: - osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu, - osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, - sędziowie Sądu Konkursowego, 3 Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu i stosować się do ustaleń w nim zawartych, a także złożyć oświadczenia i dokumenty określone w punkcie 7 Regulaminu. 4. Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana praca konkursowa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania pracy konkursowej..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. oryginalność koncepcji, jakość rozwiązań architektonicznych i spójność koncepcji przestrzenno - architektonicznej - 20
2. atrakcyjność kompozycji zieleni, nawierzchni, oświetlenia oraz elementów małej architektury - 25
3. planowana cena realizacji inwestycji - 15
4. realność rozwiązań realizacyjnych - 30
5. wyniki konsultacji społecznych - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 31.08.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Gniezna http://umgniezno.bip4.e-zeto.eu/ lub siedziba Zamawiającego pok. 44/45 u sekretarza Konkursu.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 30.06.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Urząd Miejski w Gnieźnie Biuro Obsługi Interesanta, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (parter).
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: od dnia 29.08.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. od godziny 8:00 do godz. 15:30.
Miejsce: Urząd Miejski w Gnieźnie pok.44/45, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (II piętro).
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. Zamawiający przyzna nagrodę Uczestnikowi Konkursu, którego praca konkursowa uzyska zgodnie z Regulaminem największą liczbę punktów. 2. Z Uczestnikiem Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, zostanie podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 3. Nagroda pieniężna za pracę konkursową wynosi 8.000,00 zł brutto. Wartość umowy na sporządzenie , dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w punkcie 5 Regulaminu Konkursu do kwoty 40.000,00 zł brutto. 4. Nagroda może zostać przyznana za pracę konkursową spełniającą warunki Regulaminu.

Źródło:Architektura.info

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Nowości
Wideo instrukcje

Budowa murku oporowego

Film instruktażowy dotyczący budowy kamiennego murku oporowego w ogrodzie.

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.