budowaplus.pl
Zamieszczono: 2016-11-22 00:26   Odnowiono:2016-11-22 00:26   Komentarze: 0   Views from 2009-08-25: 11

„Wodne źródła Gdańska”
2016-11-22 00:24

Termin składania prac: 09/01/2017
Miasto: Gdańsk
Kraj: Polska

„Wodne źródła Gdańska" - to nazwa konkursu, który ma przyczynić się do ożywienia historycznej części Gdańska poprzez budowę nowych i renowację istniejących, miejskich, publicznych punktów czerpania wody.
Inspiracją do zaprojektowania wodnych obiektów mają być dawne formy architektoniczne lub zapisany w dziejach klimat miejsc, w których mają się znaleźć. W ramach ogłaszanego przez nas konkursu zostaną wyłonione formy dla trzech lokalizacji.

Architekci i wzornicy z całej Polski mają szansę zgłosić prace w trzech kategoriach konkursowych. Inspiracją do projektowania są historyczne opracowania przygotowane przez prof. Andrzeja Januszajtisa, propagatora wiedzy o Gdańsku.

Projekty oceniane będą przez jury złożone ze specjalistów w dziedzinie architektury, designu, historii i projektowania przestrzeni miejskiej:

JACEK SKARBEK, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. - Przewodniczący Jury
MAŁGORZATA KOLESIŃSKA, Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
GRZEGORZ SULIKOWSKI, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku.
Prof. dr hab. LUCYNA NYKA, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Prof. dr hab. TADEUSZ PIETRZKIEWICZ, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Prof. dr hab. WALDEMAR OSSOWSKI, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
KRYTERIA OCENY PRAC:

a) Walory estetyczne - waga 40 %

oryginalność pomysłu
czytelność komunikatu
b) nawiązanie historyczne - waga 20 %

uwzględnienie kontekstu historycznego otoczenia lub nawiązanie do historycznego obiektu, nawiązanie do klimatu wytworzonego przez wydarzenia urbanistyczne zapisane w historii
c) funkcjonalność - waga 40 %

łatwość korzystania ze stworzonych według projektu zdrojów ulicznych
łatwość utrzymania zdrojów ulicznych w czystości (we właściwym stanie higienicznym i estetycznym)
optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym
NAGRODY:

nagroda w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) - dla zwycięzcy każdej kategorii

nagroda w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) - dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii)

Prace konkursowe należy składać do 9 stycznia 2017 roku.

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:

w sprawach organizacyjnych:

Anna Nawała,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.,

Tel. (058) 321 97 59; 609 627 705; e-mail: [email protected]

w kwestiach technicznych:

Izabela Bielawska,

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.

Tel. (058) 326 67 30; 609 096 100; e-mail: [email protected]

Regulamin konkursu do pobrania na stronie: http://www.giwk.pl/article/74726_KONKURS_WODNE_ZRODLA_GDANSKA.htm

Źródło:Architektura.info