allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Komentarze: 0   Views : 6

Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
Drukować 2016-03-02 00:57  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 21/03/2016
Termin składania prac: 04/07/2016
Miasto: Gdynia
Kraj: Polska

Gdynia: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie usług w ramach zadania pn.: Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 40664 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie usług w ramach zadania pn.: Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji na formę pomnika upamiętniającego związki Polski z morzem. Organizator dąży do wyłonienia najlepszej pod względem artystycznym koncepcji pomnika harmonijnie związanego z najbliższym otoczeniem, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pomnika wraz z otaczającym go placem oraz przyszłej realizacji pomnika..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.00.00 - Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu 71.80.00.00 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 71.24.40.00 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.60.00 - Określenie i spisanie ilości do budowy 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 tj.: 1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania placów i dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu o wartości netto min. 100.000 zł. każda. 1.2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik dysponuje osobami: a) legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: posiadają, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności: a. architektonicznej - 2 osoby, b) posiadającymi wykształcenie: artysty rzeźbiarza - absolwenta jednej z rodzajów szkół wymienionych poniżej. - 1 osoba. a. Krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych, b. Wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych. 1.3 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub kilku specjalnościach. 1.4 Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 2. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu. 4. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Kryterium artystyczne - 70
2. Kryterium urbanistyczne - 20
3. Kryterium ekonomiczne nr 1 - 5
4. Kryterium ekonomiczne nr 2 - 5
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 21.03.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 21.03.2016, godzina 12:00.
Miejsce: kancelaria ogólna na parterze budynku Urzędu Miasta w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 04.07.2016 r., w godzinach 10:00 - 15:00.
Miejsce: X Liceum Ogólnokształcącym , im. Gdyńskich Nauczycieli , Bohaterów II Wojny Światowej , 81-384 Gdynia , ul. Władysława IV nr 58.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda w wysokości 30.000,00 zł. II nagroda w wysokości 20.000,00 zł. III nagroda w wysokości 10.000,00 zł.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane