allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Komentarze: 0   Views : 12

Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Drukować 2016-02-22 23:35  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 26/02/2016
Termin składania prac: 11/03/2016
Miasto: Mława
Kraj: Polska

Mława: Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Numer ogłoszenia: 16739 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 23 6546441, faks 23 6543652.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 3.1 Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budowy placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie. 3.2 W ramach wykonania koncepcji Uczestnik konkursu wykona plan zagospodarowania terenu placu zabaw wraz z wszelkimi informacjami, dotyczącymi projektowanych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni. 3.3 Do pracy konkursowej należy załączyć plan zagospodarowania terenu, specyfikację urządzeń zabawowych, specyfikację projektowanej nawierzchni (warstwy, powierzchnie), zestawienie urządzeń. Ze względów technicznych wskazane jest, aby dokumenty nie przekraczały rozmiaru A3. Preferencje zamawiającego określone zostały w pkt 11 regulaminu. 3.4 Opcjonalnie do pracy konkursowej załączyć można różnego rodzaju wizualizacje i inne elementy graficzne. 3.5 W koncepcji znajdować się powinny urządzenia zabawowe, przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku szkolnym, w możliwie najbardziej rozszerzonym zakresie. 3.6 Organizator konkursu nie definiuje wyglądu i specyfikacji urządzeń. Wskazane jest jednak, aby obiekt miał charakter tematyczny [przykładowe (nie proponowane): podróż kosmiczna, morskie opowieści, plac budowy, dżungla, itp. wedle pomysłu uczestnika konkursu]. Zastosowanie piaskownic nie jest preferowane. 3.7 Wszelkie urządzenia, nawierzchnie oraz zaproponowane materiały muszą być certyfikowane do użytku oraz spełniać normy bezpieczeństwa. 3.8 Urządzenia i nawierzchnia muszą posiadać 3 letnią gwarancję. Czas upływu gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru urządzeń przez Zamawiającego. 3.9 Urządzenia zabawowe muszą spełniać funkcje pozwalające na rozwój różnorakich umiejętności fizycznych, w szczególności: pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, skoki, przeploty, zwisy, zjazdy. 3.10 Kolorystykę nawierzchni, urządzeń oraz elementów towarzyszących placu Uczestnik konkursu dobierze według uznania. 3.11 Plac zabaw musi mieścić się na powierzchni około 550m2. 3.12 Projekt zagospodarowania terenu musi spełniać przepisy budowlane. Zamawiający wskazał w załączniku graficznym proponowaną lokalizację..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.53.00 - 37.53.53.00 .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Ocena spełniania warunków udziału w konkursie nastąpi na podstawie Wniosku oraz dokumentów dołączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi zawierać: - Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. - Oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu konkursu. - Wykaz wykonanych robót budowlanych związanych z budową placu zabaw o nawierzchni syntetycznej oraz min. 5 urządzeniami zabawowymi z okresu do 5 lat, z podaniem ich łącznej wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Cena - 5
2. Ocena urządzeń zabawowych pod względem jakościowym i ilościowym - 40
3. Ocena zagospodarowania terenu pod względem wykorzystania przestrzeni - 55
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 11.03.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta Mława, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 26.02.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 11.03.2016 godz. 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane