allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

ZESPÓŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W TORUNIU

Komentarze: 0   Views : 10

ZESPÓŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W TORUNIU
Drukować 2016-02-03 23:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 09/02/2016
Termin składania prac: 15/03/2016
Miasto: Toruń
Kraj: Polska
Toruń: OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH DLA TERENU, POŁOŻONEGO W TORUNIU PRZY UL. WATZENRODEGO i HUBEGO ( DZIAŁKI NR 198/2, 232/2, 237 ).
Numer ogłoszenia: 20988 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Czarlińskiego 16, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6528288, faks 056 6528288.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH DLA TERENU, POŁOŻONEGO W TORUNIU PRZY UL. WATZENRODEGO i HUBEGO ( DZIAŁKI NR 198/2, 232/2, 237 )..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w branży urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie położonym w Toruniu przy ul. Watzenrodego, Hubego (dz. nr 198/2, 232/2, 237 z obrębu 0030 - jednostka planistyczna C6-MW3) opracowanej w oparciu o zapisy uchwalonego Uchwałą nr 51/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory zwanego dalej mpzp. Wykonana koncepcja będzie podstawą do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia publicznego będzie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami indywidualnymi i lokalami usługowymi (serwis opiekuńczy), zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenu położonego w Toruniu przy ul. Watzenrodego, Hubego (dz. nr 198/2, 232/2, 237 z obrębu 0030) - Uzyskanie pozwolenia na budowę. - Nadzór autorski w toku robót budowlanych do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 2.2.1. W konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy w rozumieniu przepisów Pzp: a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b/ posiadania wiedzy i doświadczenia; Organizator konkursu uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 każde. c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Organizator konkursu uzna warunek za spełniony jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje projektantami, którzy będą uczestniczyć w konkursie, łącznie posiadającymi uprawnienia we wszystkich poniższych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz którzy przynależą do izby zawodowej. Uwaga: Organizator określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej; Organizator nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. e/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Uwaga: Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do udziału w konkursie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Powierzchnia użytkowa mieszkań - 10
2. Walory architektoniczne - 40
3. Cena - 50
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 09.02.2016, godzina 12:00.
Miejsce: ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 09.02.2016, godzina 12:00.
Miejsce: ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń (Sekretariat).
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 15.03.2016 godz. 12:00.
Miejsce: ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń (Sekretariat).
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: a/ I nagroda -zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki na opracowanie projektu, b/ II nagroda - 6000 zł c/ III nagroda - 4000 zł..

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane