allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku

Komentarze: 0   Views : 13

Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku
Drukować 2016-02-03 23:08  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 14/03/2016
Termin składania prac: 14/03/2016
Miasto: Ełk
Kraj: Polska
Ełk: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku

Numer ogłoszenia: 20996 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 52 50, faks 087 621 52 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.eck.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania budynku ECK oraz działki nr 407 zlokalizowanych w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 47..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.40.00.00 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania zgodne z art. 22 PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. przydatność i rozwiązania funkcjonalne - 50
2. cena przygotowania dokumentacji - 30
3. szcunkowa wartość inwestycji wykonanej na podstawie koncepcji - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 13.03.2016, godzina 11:00.
Miejsce: Ełckie Centrum Kultury 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 14.03.2016, godzina 11:00.
Miejsce: Ełckie Centrum Kultury 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 14 marca 2016.
Miejsce: Ełckie Centrum Kultury 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą będzie zawarcie umowy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane