allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Obiekt wielofunkcyjny: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne

Komentarze: 0   Views : 9

Obiekt wielofunkcyjny: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
Drukować 2016-02-03 01:26  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 10/02/2016
Termin składania prac: 22/04/2016
Miasto: Brześć Kujawski
Kraj: Polska

Brześć Kujawski: Koncepcja architektoniczno-budowlana i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
Numer ogłoszenia: 17708 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 231 63 10, faks 54 231 63 24.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Koncepcja architektoniczno-budowlana i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne, o właściwych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych przy zachowaniu optymalnych wskaźników ekonomicznych oraz wyłonienie maksymalnie trzech najlepszych wykonawców prac konkursowych. Najlepszemu z nich zostanie udzielone zamówienie w trybie Zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, polegającej na wykonaniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie konkursu. Koncepcja architektoniczno-budowlana i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne powinna zawierać: A/ KULTURA - sala widowiskowa i budynek Centrum Kultury o powierzchni ok. 1600m2 (max. III kondygnacje, możliwa I kondygnacja podziemna). B/ HISTORIA - budynek z przeznaczeniem na wystawę muzealną. Budynek częściowo przeszklony max. III kondygnacyjny, funkcjonalnie połączony z budynkiem Centrum Kultury (wspólne wejście, szatnia, toalety). Powierzchnia pomieszczeń - ok 450m2. C/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Budynek z osobnym wejściem o powierzchni ok. 320m2 (max. II kondygnacje) z przeznaczeniem na Straż Pożarną.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być: 1) osoba fizyczna legitymująca się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 2) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń. 2. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi się legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: 1) kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; 2) przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju taka organizacja istnieje; 3. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: spółka cywilna jest uczestnikiem wspólnie biorącym udział w konkursie. 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym rozdziale. 6. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może być wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy i opisane w ogłoszeniu o Konkursie oraz w Regulaminie. 7. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich nakładania. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 2) posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 4) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie. 5) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestnik konkursu posiada uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP, lub dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym rozdziale i którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na opracowanie Dokumentacji, a także dysponują zespołem projektowym, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na opracowanie Dokumentacji tj.: a) co najmniej 2 osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) co najmniej 2 osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) co najmniej 2 osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, d) co najmniej 2 osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych, e) co najmniej 2 osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej, z których każda jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku - warunek ten zostanie spełniony, gdy: Uczestnik konkursu przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru załącznik nr 14 do Regulaminu. 6) Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7) W przypadku wspólnego udziału w Konkursie warunki wskazane w pkt 5) niniejszego rozdziału mogą być spełnione łącznie przez Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy. 8) Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się odpowiednio. 8. Oświadczenia i dokumenty wymagane we Wniosku o dopuszczeniu w Konkursie. 1) Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzonego wg załącznika nr 1 do Regulaminu należy dołączyć: a) Oświadczenie/a potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy wskazane w pkt. 6.9 niniejszego rozdziału, b) Oświadczenie/a potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wskazane w pkt. 6.13 niniejszego rozdziału, c) Oświadczenie, iż w przypadku nagrodzenia złożonej przez Uczestnika Konkursu pracy nagrodą pieniężną, przeniesie na Zamawiającego Konkursu, w momencie wypłaty kwoty nagrody, autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu - załącznik nr 7 do Regulaminu, d) W przypadku działania Uczestnika Konkursu przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzory pełnomocnictw załączone do Regulaminu: a) wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu - załącznik nr 5 do Regulaminu; b) wzór pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie - załącznik nr 6 do Regulaminu. 3) Dokumenty, o których mowa wyżej Uczestnik Konkursu składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Uczestnik Konkursu polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika Konkursu lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednia przez Uczestnika Konkursu lub te podmioty. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Złożenie przez Uczestnika Konkursu fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy. Osoba lub osoby składające Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553). 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Uczestnika Konkursu o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy sporządzonego wg załącznika nr 2 do Regulaminu. 10. W przypadku wspólnego brania udziału w Konkursie każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie składa w załączeniu do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczenie o którym mowa pkt. 6.9 niniejszego rozdziału. 11. Jeżeli Uczestnik Konkursu będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 12. Uczestnik Konkursu przedkłada wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej . 13. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia oświadczenia Uczestnika Konkursu o spełnieniu warunków udziału w Konkursie wg załącznika nr 3 do Regulaminu..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Walory architektoniczno-budowlane koncepcji - 30
2. Walory funkcjonalno-użytkowe - 30
3. Walory ekonomiczne w budowie i eksploatacji - 30
4. Koszt prac projektowych - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 22.04.2016, godzina 12:00.
Miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5 oraz strona internetowa: bip.brzesckujawski.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 10.02.2016, godzina 12:00.
Miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 16.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-04-2016 roku, do godziny 12:00, za pokwitowaniem złożenia.
Miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 16.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród (I - III): I nagroda 25.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagroda 15.000,00 zł, III nagroda 10.000,00 zł.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane