allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach

Komentarze: 0   Views : 11

Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach
Drukować 2016-02-02 00:24  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 11/02/2016
Termin składania prac: 27/04/2016
Miasto: Siechnice
Kraj: Polska

Siechnice: na opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego Numer ogłoszenia: 19990 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12/302, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel. 71 786 09 70.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://sisk-siechnice.nowybip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Spółka Komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: na opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem 2 ETAPOWEGO Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z parkingiem w poziomie terenu oraz uzupełniająco z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Teren, który Zamawiający przeznacza pod budowę Ośrodka Zdrowia stanowi wnętrze kwartału zabudowy mieszkaniowej i ograniczony jest od strony pn.zach i częściowo pn. 4 kondygn. budynkami mieszkaniowymi z płaskimi dachami, a od strony pd.wsch i częściowo pn. przedwojennymi budynkami jednorodzinnymi łączonymi szeregowo w czworaki- są to budynki jednokondygnacyjne z dwuspadowymi dachami krytymi dachówką. Teren przewidziany pod inwestycję nie przylega bezpośrednio do żadnej z sąsiednich ulic. Obsługa komunikacyjna Gminnego Ośrodka Zdrowia przewidziana jest wewnętrznymi drogami dojazdowymi od strony pn. od ul. Jana Pawła II i Sportowej i od strony pd.wsch. od ul. Kościelnej. Bezpośrednio przy działce Ośrodka Zdrowia zlokalizowana jest działka przewidziana w projekcie MPZP na ogólnodostępny parking naziemny..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik konkursu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w rozumieniu art. 24 Pzp; Uczestnikami konkursu nie mogą być: osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu konkursu i organizacji Konkursu; członkowie Sądu konkursowego; osoby, które w stosunku do członków Sądu konkursowego lub osób organizujących Konkurs pozostają w związku małżeńskim lub stałym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub są podległe służbowo Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków; Posiadania wiedzy i doświadczenia; w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej, w szczególności minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności architektonicznej. W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie dołączyć informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także podania zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą/tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. W Konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w przypadku zaproszenia do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach zagwarantują w zespole projektowym udział osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonali co najmniej 1 dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku pasywnego. W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, złożyć zapewnienie, że w przypadku zaproszenia do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnik konkursu zagwarantuje w zespole projektowym udział osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę - Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jeżeli wymienione osoby nie stanowią zasobu własnego Uczestnika konkursu do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy dołączyć informację Wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą lub tymi osobami i zobowiązanie osoby lub osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej a następnie w przypadku zaproszenia do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonanie zamówienia na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach; w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków; 6) Uczestnicy konkursu nie mogą należeć do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub oddzielne prace konkursowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. I etap walory przestrzenno - architektoniczne (pkt 50), funkcjonalność (pkt 50) - 1
2. II etap walory przestrzenno - architektoniczne (pkt 40), funkcjonalność (pkt 40) koszt inwestycji (pkt 20), pasywność (warunek konieczny) - 1
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 29.01.2016, godzina 08:00.
Miejsce: Strona internetowa sisk-siechnice.nowybip.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowiena-zgodnie-z-ustawa-prawo-zamowien-publicznych zakładka Konkurs OZ. oraz siedziba Zamawiającego.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 11.02.2016, godzina 11:30.
Miejsce: siedziba Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z o.o., przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 w Siechnicach.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 27.04.2016 r. do godz. 11:30; I etap Terminarz II etapu podany zostanie po zakwalifikowaniu prac konkursowych do II etapu. 8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia I etapu i zaproszenie do II etapu - do 11.05.2016 r..
Miejsce: w siedzibie SISK sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1) zaproszenie, w terminie nie krótszym niż 15 dni, lecz nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w negocjacjach warunków zamówienia, prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, Planowany przez Zamawiającego koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej nie powinien przekroczyć kwoty 500 000,00 zł brutto, łącznie z kosztem nadzoru autorskiego oraz prac i czynności przygotowawczych. 2) wypłacenie kwot autorom/zespołom autorskim najlepszych prac konkursowych. Na nagrody Organizator konkursu przeznacza kwotę 30 000,00 zł z następującym podziałem: I nagroda: 20 000,00 zł; II nagroda: 13 000,00 zł; III nagroda: 6 000,00 zł. Laureatom IV i V miejsca Organizator konkursu zwróci zryczałtowany koszt wykonania koncepcji architektonicznych po 5000,00 zł. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych - nieprzyznania nagród i wyboru najlepszej lub najlepszych prac konkursowych. Autorom prac, które nie będą oceniane nie przysługuje zwrot zryczałtowanych koszt.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane