allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

"Stacja Muzeum”

Komentarze: 0   Views : 10

"Stacja Muzeum”
Drukować 2016-01-20 00:51  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 25/01/2016
Termin składania prac: 18/04/2016
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum" zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie.
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych) i dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy 6 najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (Etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (Etap II konkursu) to 23 ha.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;

- w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie.

- w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Kalendarium

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2015r.
Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 11.01.2015r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 15.01.2015r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich; ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa do dnia 25.01.2016r. do godz. 16.00
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.02.2016r.
Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 16.02.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00.
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.02.2016r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.
Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 22.02.2016r. do godz. 16.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2016r.
Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 18.04.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.04.2016r.
Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 04.05.2016r. do godz. 16.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.05.2016r.
Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 04.07.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa(godziny pracy od 10.00 do 16.00)
Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.07.2016r.

O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tę informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP sarp.org.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej www.pkpsa.pl oraz na stronach internetowych SARP sarp.org.pl oraz www.sarp.warszawa.pl.

Szczegóły: http://sarp.warszawa.pl/sarp_konkurs/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-dla-zadania-inwestycyjnego-stacja-muzeum-zlokalizowanego-przy-ul-potrzebnej-w-warszawie/

Źródło: Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane