allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12.

Komentarze: 0   Views : 7

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12.
Drukować 2016-01-15 00:45  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 28/01/2016
Termin składania prac: 12/04/2016
Miasto: Gdaska
Kraj: Polska

Gdańsk: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12.
Numer ogłoszenia: 8188 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, faks +48 58 347 24 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12. Założeniem Zamawiającego jest modernizacja elewacji budynku WETI A, w ramach której wykonane muszą być niezbędne naprawy występujących i widocznych uszkodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem częściowej termomodernizacji (bez wymiany stolarki okiennej, pokrycia dachowego i remontu wejść głównych) oraz poprawienie estetyki budynku i jego najbliższego otoczenia..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: 1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia-stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia-stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane: - osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych; - osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych; - osoba do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,. Uwaga: - przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zm.); - Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póź. zm.). 1.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia-stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 1.2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 2. Uczestnik może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Uczestników w niniejszym konkursie dokumentach i oświadczeniach opisanych w rozdz. V Regulaminu. Uczestnicy konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w konkursie, podlegać będą wykluczeniu z konkursu. 4. W celu oceny spełniania przez Uczestników warunków udziału w konkursie, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1.1. Regulaminu, Uczestnicy muszą złożyć: 4.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu); 4.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do Regulaminu); 4.3. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do Regulaminu); 4.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Uczestnika niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jakie zostaje udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu-wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik, wykazując spełnianie warunków udziału w konkursie dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia (Załącznik nr 10 do Regulaminu). 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Uczestnicy muszą złożyć: 5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z konkursu (Załącznik nr 3 do Regulaminu); 5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 6. W przypadku Uczestnika mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Uczestnik składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie z nim zamiast dokumentu o którym mowa w: 7.1. Punkcie 5.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 7.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 7.1. 8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z konkursu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Uczestnicy muszą złożyć: Informację o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 6 do Regulaminu) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z póź. zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej. 9. Pozostałe informacje na temat dokumentów: 9.1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona winna być każda strona dokumentu. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Uczestnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 9.2. Dokumenty dla których zostały określone wzory w formie załączników do niniejszego Regulaminu, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy; 9.3. Każdy dokument musi być czytelny; 9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą; 9.5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi; 9.6. Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej. 10. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W przypadku wspólnego uczestniczenia w konkursie: 10.1. Uczestnicy konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie: 10.1.1. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 10.1.2. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: konkursu, którego dotyczy, Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 10.1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Uczestnika, a także przez pełnomocnika; 10.1.4. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 10.1.5. Dokumenty wspólne dla wszystkich Uczestników, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 10.2. Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań; 10.3. Każdy z Uczestników oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z konkursu; 10.4. Oświadczenie i dokumenty wymienione w rozdz. V pkt.2 i pkt. 5. Regulaminu muszą być złożone przez każdego Uczestnika, pozostałe mogą być złożone wspólnie; 10.5. Warunki udziału w konkursie określonego w rozdz. IV pkt. 1.1. Regulaminu Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie mogą spełniać łącznie, natomiast określone w rozdz. IV pkt. 1.2. Regulaminu, każdy z osobna. 11. Jeżeli w konkursie pierwszą nagrodę otrzyma praca Uczestników biorących udział w konkursie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, umowy regulującej współpracę tych Uczestników. Termin na jaki zostanie zawarta umowa regulująca współpracę, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Cena brutto za wykonanie dokum. projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - 20
2. Ocena koncepcji architektonicznej - 80
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 28.01.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127,Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Zamawiającego www.dzp.pg.gda.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 28.01.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój 127.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Prace konkursowe należy składać do dnia 12.04.2016 r. do godz. 12:00.
Miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pokój 127.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane