allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD

Komentarze: 0   Views : 9

Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD
Drukować 2016-01-11 23:52  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 25/01/2016
Termin składania prac: 11/04/2016
Miasto: Grodzisk Mazowieckie
Kraj: Polska

Grodzisk Mazowiecki: Konkurs jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD
Numer ogłoszenia: 3632 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7554760, 7555564, faks 022 7552085.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wkd.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. CEL I ZADANIE KONKURSU 1.1. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD. 1.2. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu najlepszej pracy konkursowej. 1.3. Uczestnik Konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej. 2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ORAZ ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO KONKURSU 2.1. Przedmiot Konkursu 2.1.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD stanowiących część systemu identyfikacji wizualnej WKD. 2.1.2. Uczestnik Konkursu musi przedstawić w pracy konkursowej ideę identyfikacji wizualnej dla peronów WKD oraz zaprezentować w formie rysunkowej i opisowej zasady i formy wdrażania tej idei w koncepcjach poszczególnych elementów zagospodarowania. 2.1.3. Na etapie Konkursu koncepcja dotyczy trzech obiektów stacji/peronów WKD, ale rozwiązania zaprezentowane w koncepcji będą wykorzystane we wszystkich 28 obiektach stacji/przystanków WKD na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dla tych obiektów. 2.1.4. Dokumentacja projektowa będzie zlecona Uczestnikowi konkursu którego praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą i otrzymał on nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 2.1.5. Podstawą do rozwiązań projektowych jest istniejący system identyfikacji wizualnej WKD. 2.2. Zakres opracowania konkursowego oraz podstawowe założenia do Konkursu 2.2.1. Zakresem opracowania konkursowego objęte są trzy określone obiekty stacyjne/przystankowe WKD, tj.: a) stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska; b) stacja Podkowa Leśna Główna (obiekt znajdujący się na terenie objętym nadzorem konserwatorskim); c) przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie. 2.2.2. W koncepcji konkursowej należy przedstawić: a) zasady identyfikacji wizualnej dla obiektów stacji/peronów WKD poprzez określenie systemu informacji wizualnej (grafika, kolorystyka, forma, typografia, piktogramy) zastosowanego do oznaczenia i identyfikacji elementów zagospodarowania; b) koncepcję elementów zagospodarowania peronów będących częścią systemu identyfikacji wizualnej WKD; c) koncepcję zagospodarowania powierzchni peronów z zastosowaniem powyższych elementów. 2.2.3. Elementy zagospodarowania i informacji wizualnej będące częścią systemu identyfikacji wizualnej WKD, których koncepcję należy zaprezentować w pracy konkursowej: a) wiata przystankowa jako obiekt wielofunkcyjny tj. posiadający co najmniej własne oświetlenie, ławki/siedziska, nośnik z nazwą stacji, nośnik na rozkład jazdy, nośnik na inne informacje (reklama, plan miasta itp.); b) ławki; c) oświetlenie; d) kosze na śmieci; e) elementy ogrodzenia i barierki (w tym poręcze schodów i ramp wejściowych na perony); f) stojaki na rowery; g) skrzynie na piasek; h) nośniki informacji takie jak np.: gabloty, tablice, billboardy, słupy, drogowskazy zawierające kompleksowe informacje dla podróżnych tj.: informacje z nazwą stacji/przystanku, rozkłady jazdy, informacje dotyczące najbliższego otoczenia, mapę miasta, informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania przestrzeni peronowej, oznakowanie miejsc oczekiwania dla osób niepełnosprawnych, informacje dla niewidomych, reklamy itp.; i) nawierzchnia peronu przystankowego wraz z wejściami na peron (schody, pochylnie); j) inne elementy dekoracyjno-użytkowe, które Uczestnik Konkursu zaproponuje w pracy konkursowej (np. panele słoneczne (fotowoltaiczne), kosze do segregacji odpadów). 2.2.4. Koncepcję elementów zagospodarowania należy przestawić dla każdego z trzech określonych obiektów stacyjnych/przystankowych. 2.2.5. W przypadku każdego z określonych obiektów Uczestnik Konkursu powinien przedstawić w pracy konkursowej co najmniej: a) tablicę z nazwą stacji/przystanku jako samodzielny element zagospodarowania peronu; b) drogowskaz/y z informacjami dotyczącymi otoczenia jako samodzielny element zagospodarowania peronu z możliwością zastosowania jako zintegrowany z innym elementem np. wiata; c) gablotę/tablicę lub inny nośnik na informacje różnego typu takie jak: rozkłady jazdy, mapa miasta, reklamy, informacje lokalne, informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania przestrzeni peronowej, itp. jako samodzielny element zagospodarowania peronu. 2.2.6. Uczestnik Konkursu może zaproponować elementy zagospodarowania jako samodzielne elementy lub jako zintegrowane zespoły elementów spełniające wszystkie funkcje wynikające z charakteru każdego z elementów składającego się na taki zespół. 2.2.7. Uczestnik Konkursu powinien zaproponować elementy lub zestawy elementów zagospodarowania i informacji wizualnej jak najbardziej zunifikowane, mające zastosowanie uniwersalne, to jest przy zachowaniu jednorodnej stylizacji możliwe do zastosowania jako powtarzalne elementy lub zestawy elementów dla wszystkich 28 stacji/przystanków WKD. 2.2.8. Należy przewidzieć możliwość rozbudowywania elementów lub zestawów elementów (zwiększania ilości lub gabarytu poprzez modułowość elementu) w zależności od charakteru i dobowej wymiany pasażerskiej na danej stacji/przystanku. 2.2.9. Elementy lub zestawy elementów zagospodarowania i informacji wizualnej, przy zachowaniu przyjętych w koncepcji konkursowej podstawowych zasad identyfikacji wizualnej oraz zunifikowanych stylistycznie form, powinny posiadać indywidualne cechy umożliwiające identyfikację poszczególnych obiektów stacyjnych/przystankowych poprzez np. zróżnicowanie kolorystyczne, formę detalu elementu zagospodarowania lub inne rozwiązania zaproponowane przez Uczestnika konkursu. Rozwiązania te muszą pozwolić na zastosowanie tej zasady oznaczeń indywidualnych dla każdego z 28 obiektów stacyjnych/przystankowych WKD. 2.2.10. Rozwiązania indywidualne w ramach elementu lub zespołu elementów zagospodarowania powinny wynikać i być odzwierciedleniem charakteru otoczenia obiektu stacyjnego/przystankowego (np. strefy ochrony konserwatorskiej), charakteru miejscowości, historycznych uwarunkowań, lokalizacji itp. 2.2.11. Do decyzji Uczestnika pozostawia się wybór elementów zagospodarowania lub informacji wizualnej, które będą miały charakter zunifikowany oraz tych, które będą posiadały indywidualne cechy określające poszczególne stacje/przystanki. 2.2.12. Organizator dopuszcza aby elementy zagospodarowania peronów znajdujących się na stacji Podkowa Leśna Główna, położonej w strefie ochrony konserwatorskiej, były projektami indywidualnymi, różniącymi się stylowo od zunifikowanych elementów dla pozostałych obiektów stacyjnych/przystankowych. Propozycję takiego rozwiązania pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu przy założeniu że Uczestnik Konkursu przedstawi uzasadnienie podjęcia takiej decyzji projektowej. 2.2.13. Zaleca się, aby stylistyka elementów zagospodarowania peronów oraz informacji wizualnej była stonowana, bez stosowania rozwiązań powodujących agresywność przestrzenną elementów. 2.2.14. Powyższe wskazanie podyktowane jest bardzo różnym kontekstem lokalizacji peronów, od stref miejskich po usytuowanie w krajobrazie otwartym przestrzeni podmiejskich, i jako takie perony oraz charakter ich zagospodarowania powinny wpisywać się w różnorodne otoczenie. 2.2.15. Każdy z elementów zagospodarowania lub zespół elementów zagospodarowania przedstawione w koncepcji musi zostać zaprezentowany w pracy konkursowej w sposób czytelny i jednoznacznie wskazujący na: a) funkcję; b) formę i rozmiar elementu; c) kolorystykę elementu; d) użytą typografię i oznaczenia graficzne; e) zasadę indywidualizacji elementu w zależności od stacji/przystanku dla której jest dedykowany; f) użyte materiały i technologie; g) rozwiązania dla osób niepełnosprawnych; h) ewentualne, inne cechy związane z przyjęta koncepcją identyfikacji wizualnej dla peronów WKD. 2.2.16. Opis poszczególnych obiektów stacyjnych/przystankowych będących w zakresie opracowania konkursowego: a) Grodzisk Mazowiecki Radońska - peron przystankowy tzw. krawędziowy, tj. zlokalizowany po zewnętrznej stronie torowiska kolejowego, obsługujący tylko jeden kierunek ruchu lub przystanek zlokalizowany na szlaku jednotorowym, obsługujący podróżnych zmierzających w różnych kierunkach ruchu, charakteryzujący się bardzo dużymi potokami pasażerskimi, w związku z czym określone elementy wyposażenia należy zaprojektować w odpowiednio większych rozmiarach. b) Podkowa Leśna Główna (stacja Podkowa Leśna Główna) - peron przystankowy tzw. krawędziowy tj. zlokalizowany po zewnętrznej stronie torowiska kolejowego, obsługujący tylko jeden kierunek ruchu lub przystanek zlokalizowany na szlaku jednotorowym, obsługujący podróżnych zmierzających w różnych kierunkach ruchu, charakteryzujący się bardzo dużymi potokami pasażerskimi, w związku z czym określone elementy wyposażenia należy zaprojektować w odpowiednio większych rozmiarach Peron zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną konserwatorską, dla którego należy uwzględnić ograniczenia w zakresie użycia form architektonicznych bądź materiałów. c) Warszawa Al. Jerozolimskie (przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie) - peron przystankowy tzw. wyspowy tj. zlokalizowany pomiędzy torami kolejowymi, obsługujący podróżnych zmierzających w różnych kierunkach ruchu. 2.3. Założenia, wytyczne i uwarunkowania szczegółowe do Konkursu 2.3.1. Elementy zagospodarowania oraz sposób ich zestawienia w przestrzeni peronów mają w czytelny sposób odzwierciedlać zaproponowany przez Uczestnika Konkursu systemu identyfikacji wizualnej dla peronów WKD oraz zapewnić spójność funkcjonalną i jednorodność stylistyczną przestrzeni peronów WKD. 2.3.2. Wiata przystankowa powinna być wyposażona w indywidualne oświetlenie, ławki/siedziska, oznakowanie stacji/przystanku WKD, nośnik na rozkładem jazdy (gablota, tablica itp.), nośnik na inne informacje (reklama, plan miasta, informacje lokalne, itp.). 2.3.3. Należy uwzględnić w zaproponowanym systemie informacji i identyfikacji wizualnej dla elementów małej architektury peronowej herby i godła miejscowości i gmin. 2.3.4. Wiaty przystankowe oraz pozostałe elementy zagospodarowania stacji/przystanków powinny spełniać wszelkie wymogi funkcjonalne dla bezpiecznej i komfortowej obsługi osób korzystających z transportu publicznego, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, w związku z tym należy zaproponować w przedstawionych rozwiązaniach projektowych specjalnie wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem tego miejsca (oznakowanie poziome lub pionowe). 2.3.5. Należy zapewnić zgodność projektowanych elementów infrastruktury z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 2.3.6. Należy wykorzystać obecnie używane przez WKD logo oraz kolorystykę a także inne elementy identyfikacji wizualnej WKD. 2.3.7. W przypadku kolorystyki należy uwzględniać konieczność zastosowania barw WKD tj.: niebieski RAL 5010 i czerwony RAL 3002. Uczestnik Konkursu może, oprócz wymienionych kolorów, zastosować także dodatkową, uzupełniającą kolorystykę. 2.3.8. Na peronach znajdują się obecnie automaty biletowe które należy wkomponować w projekt. 2.3.9. Na peronach planowany jest montaż urządzeń wchodzących w skład tzw. Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, tj. konstrukcji wsporczych dla elektronicznych tablic informacyjnych oraz konstrukcji wsporczych dla kamer wideo monitoringu. Uczestnik konkursu powinien uwzględnić te elementy w przedstawionej koncepcji. 2.3.10. Uczestnik Konkursu może twórczo nawiązać do historii linii WKD, w tym okolicznej zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak również do stylistyki użytkowanego na linii WKD taboru kolejowego najnowszych generacji. 2.3.11. Od Uczestnika Konkursu oczekuje się stworzenie nowego, unikalnego dla WKD wzoru dla elementów infrastruktury peronowej i identyfikacji wizualnej. 2.3.12. Elementy zagospodarowania peronów WKD jak i charakter przekazu informacji wizualnej powinny stanowić przyjazny składnik przestrzeni publicznej utrwalonej w społecznej świadomości. 2.3.13. Należy uwzględnić istniejące ogólnodostępne plany miejscowe i inne dokumenty planistyczne dla obszarów zlokalizowanych wzdłuż linii WKD. 2.3.14. Montaż, budowa lub wymiana projektowanych elementów powinny zapewnić ciągłość funkcjonowania i użytkowania peronu. 2.3.15. Należy przewidzieć możliwość realizacji etapowej, w ramach której z użytkowania wyłączona będzie tylko część peronu w danym etapie. 2.3.16. Powierzchnia użytkowa na poszczególnych obiektach peronowych przeznaczona dla podróżnych zawiera się w przedziale od 180 m2 do 600 m2 (wymiary graniczne dla wszystkich 28 obiektów zawierają się w przedziale od 120 m2 do 700 m2). 2.3.17. Należy w miarę możliwości wpisać projektowane elementy zagospodarowania w istniejącą strukturę przestrzenną otoczenia linii WKD przy poszanowaniu kulturowego i estetycznego krajobrazu miast i miejscowości oraz zapewnić właściwą ekspozycję elementów zagospodarowania lub ich części z ogólnodostępnych dróg i ciągów pieszych. 2.3.18. Dopuszcza się likwidacje wszystkich, istniejących obecnie elementów małej architektury peronowej, poza jednoznacznie określonymi elementami, takimi jak: automat biletowy, szafa energetyczna, tablica pamiątkowa, konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej, semafor blokady liniowej. 2.3.19. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury oraz elementów zagospodarowania nieprzeznaczonych do likwidacji jeśli będzie to uzasadnione przedstawionymi w koncepcjach rozwiązaniami. 2.3.20. Zaleca się stosowanie zewnętrznych powłok malarskich w kolorach stonowanych matowych aby nie emitowały one dodatkowych odblasków i odbić promieni świetlnych, które w znaczny sposób zmniejszałyby skuteczność funkcjonowania kamer monitoringu wizyjnego CCTV. 2.3.21. W zaproponowanej koncepcji należy uwzględnić warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 2.3.22. Koncepcja powinna uwzględniać ekonomiczne a zarazem proekologiczne rozwiązania elementów zagospodarowania, przy założeniu jak najszerszej innowacyjności (m.in. panele fotowoltaiczne dla zasilania podświetlanych elementów konstrukcji wiaty peronowej). 2.3.23. W propozycjach projektowych należy uwzględnić koszt przeznaczony przez Zamawiającego na realizację inwestycji. 2.3.24. Podstawowe cele leżące u podstaw realizacji Inwestycji: a) poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie linii WKD; b) zahamowanie spadku liczby korzystających z infrastruktury kolejowej; c) podniesienie komfortu i jakości oczekiwania na podróż oraz odbywanych przejazdów dla wszystkich pasażerów WKD; d) zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej dla niepełnosprawnych; e) skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach; f) możliwość integracji z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej; g) usprawnienie statycznej informacji pasażerskiej; h) poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla wszystkich jego użytkowników (podróżnych, personelu obsługującego), a także uczestników ruchu zlokalizowanego na styku z linią kolejową (uczestnicy ruchu drogowego na przejazdach kolejowych); i) racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury na linii WKD..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Uczestnikiem Konkursu może być: a) osoba fizyczna, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania określone w Regulaminie Konkursu. 1.2. Wymienione podmioty mogą: a) samodzielnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie; b) wspólnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie. 1.3. Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. 1.4. Uwaga: Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja oraz członkowie zespołów autorskich. 1.5. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Rozdziale III Regulaminu. Pełnomocnikiem Uczestników Konkursu wspólnie biorących w Konkursie może być jeden z tych Uczestników. 1.6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika Konkursu. 1.7. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. 1.8. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu jest: a) osoba fizyczna; b) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; c) Pełnomocnik Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie lub Pełnomocnik Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. 2. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU 2.1. Każdy Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 i ust. 2a Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie). 2.2. Wymóg dotyczący nie podlegania wykluczeniu z Konkursu dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie. 2.3. W przypadku każdego Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz jako potencjalnie podejmujących czynności w postępowaniu pokonkursowym nie mogą zachodzić okoliczności o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Ustawy Pzp w stosunku do członków Sądu Konkursowego (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj.: a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego, b) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego, c) pozostają z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Sądu konkursowego. 2.4. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie), tj.: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, przedmiotem którego będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej; c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedmiotem którego będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej; d) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, przedmiotem którego będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej. 2.5. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, powyższe wymagania będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy Konkursu występujący wspólnie. 2.6. W zakresie warunków wymienionych powyżej Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykony?waniu pracy konkursowej: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. atrakcyjność, spójność, trafność i trwałość rozwiązań; trafność rozwiązań indywidualnych; realność i proekologiczność rozwiązań - 100
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 25.01.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Strona internetowa www.wkd.com.pl lub wersja wydrukowana w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, pokój nr 3, II p. w godz. 9-14 lub w drodze wniosku o przesłanie pocztą.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 25.01.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej), pokój nr 16 (piętro II) - Sekretariat WKD sp. z o.o..
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 11.04.2016 do godziny 15:00.
Miejsce: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej), pokój nr 16 (piętro II) - Sekretariat WKD sp. z o.o..
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: W Konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia. Zamawiający przewiduje przyznanie w konkursie nagród pieniężnych, na które przeznacza kwotę 55 000 zł brutto oraz zaproszenie autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej dla wszystkich 28 stacji/przystanków WKD zawierającej 45 obiektów peronowych, tj: 1) Nagroda I - 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100 brutto) oraz zaproszenie zwycięzcy Konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na wykonanie Dokumentacji projektowej dla wszystkich 28 stacji/przystanków WKD zawierającej 45 obiektów peronowych wraz z: a) wykonaniem i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich dokumentów, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowań projektowych, map, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; b) przeniesieniem, w ramach zaoferowanej ceny, na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości Dokumentacji i każdej jej części składowej oraz oświadczeniem Wykonawcy o prawie Zamawiającego do dowolnej adaptacji lub wykorzystania całości Dokumentacji; c) uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2) Nagroda II - 20 000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy zł, 00/100 brutto); 3) Nagroda III - 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy zł, 00/100 brutto).

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane