allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie projektu architektonicznego zespołu obiektów sportowych

Komentarze: 0   Views : 10

Opracowanie projektu architektonicznego zespołu obiektów sportowych
Drukować 2015-12-31 01:03  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 18/01/2016
Termin składania prac: 14/03/2016
Miasto: Poznań
Kraj: Polska

Poznań: OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SPORTOWYCH (W TYM STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z PEŁNOWYMIAROWYM BOISKIEM DO PIŁKI NOŻNEJ, KORTÓW TENISOWYCH OTWARTYCH, SALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z BOISKIEM DO PIŁKI PLAŻOWEJ I KORTAMI TENISOWYMI)
Numer ogłoszenia: 186615 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SPORTOWYCH (W TYM STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z PEŁNOWYMIAROWYM BOISKIEM DO PIŁKI NOŻNEJ, KORTÓW TENISOWYCH OTWARTYCH, SALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z BOISKIEM DO PIŁKI PLAŻOWEJ I KORTAMI TENISOWYMI).

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu architektonicznego zespołu obiektów sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, kortów tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do piłki plażowej i kortami tenisowymi) przewidzianych do realizacji na terenie części działki nr 385/1 i części działki nr 386/177 ark. 14 obręb Umultowo położonych w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej i Umultowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Pływalni Uniwersyteckiej oraz Hali Sportowej w granicach określonych wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koncepcja architektoniczna musi określać rozwiązania funkcjonalne obiektów sportowych z uwzględnieniem założeń i powiązań technologicznych koniecznych dla ich prawidłowego funkcjonowania, rozwiązań konstrukcyjnych, niezbędnych instalacji oraz uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, warunki realizacyjne i ekonomiczne. Koncepcja musi być zgodna z ustaleniami merytorycznymi Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają wiedzę i doświadczenie, - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów. W przypadku architektów będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni legitymizować się: o uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisem art. 12 a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) nadanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP w wyniku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego zgodnego z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich przepisów o samorządzie zawodowym architektów, o członkostwem w Izbie Architektów RP. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. a na potwierdzenie przedłożą następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków-kart identyfikacyjnych, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli o udział w konkursie uczestnicy konkursu ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z uczestników; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) w przypadku gdy uczestnika konkursu reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) reprezentujące osobę prawną lub fizyczną; w pełnomocnictwie wskazany musi być w szczególności zakres działania pełnomocnika; w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia [załącznik nr A10] d) wypełniony wniosek - karta identyfikacyjna wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu (załącznik nr A1), e) zaklejoną kopertę, zawierającą sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą pracy konkursowej, f) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i związania nim na wzorze załączonym do Regulaminu (załącznik nr A3), g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie (załącznik nr A2), h) oświadczenie o przysługiwaniu autorskich praw majątkowych (załącznik nr A7), i) oświadczenie o zezwoleniu na korzystanie z utworu (załącznik nr A8). Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi Konkursu, iż dysponuje lub będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik A11).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Kryteria urbanistyczno-architektoniczne - 80
2. Kryteria realizacyjne - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 18.01.2016, godzina 09:00.
Miejsce: www.amu.edu.pl lub Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych ul. Wieniawskiego 1 (pokój 301) regulamin na własny koszt można powielić.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 18.01.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych ul. Wieniawskiego 1 (pokój 301) 61-712 Poznań.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 14 marca 2015r.
Miejsce: Hala Sportowa UAM ul. Zagajnikowa 9, pok. 204 Poznań.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda - 25 tys. złotych (brutto) i zlecenie wykonania pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. II nagroda - 20 tys. złotych (brutto) III nagroda - 15 tys. złotych (brutto).

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane