allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 6156

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (I)
Drukować 2007-10-30 13:01  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Mgr inż. Andrzej Boczkowski
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

W normie PN-IEC 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast
w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC 60364 z grupy 700.

Obostrzenia te polegają na:

 • zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),
 • zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. barier, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
 • stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony (Kod IP),
 • konieczności stosowania dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
 • konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określo­nych warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,
 • konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnico­woprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej),
 • kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale powinien być również skrócony maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania.

W przypadku zasilania napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczal­nego długotrwale (równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim) należy stosować układy SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach układy PELV.

Miejsca i pomieszczenia stwarzające zwiększone zagrożenie oraz stosowane w nich środki ochrony i rozwiązania instalacji elektrycznych przedstawione są poniżej.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy                 

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:

 • strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego,
 • strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica
  w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.
 • strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą
  na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.
 • strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą
  na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi.

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref w rzucie poziomym i pionowym.

Rys. 1. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub basen natryskowy

Rys. 2. Wymiary stref (rzut pionowy), wymagane w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników,
a mianowicie:

 • wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje
  i zbrojenia budowlane. Przykład wykonania połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) w łazience przedstawiony jest w eletterze numer 4 na rysunku 1.
 • instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej, przedstawionej na rysunku 3.

Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

Rys. 3. Prefabrykowana kabina natryskowa

 • instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewodów jednożyłowych w rurach z materiału izolacyjnego,
 • instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu łączeniowego poza strefami 0; 1 i 2,
 • instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
 • możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV). Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą,
 • możliwość zamontowania w podłodze grzejników pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą, objętą połączeniami wyrównawczymi dodatkowymi (miejscowymi),
 • urządzenia, sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7 w strefie 0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2 (IPX5 w strefie 2 w łazienkach publicznych),
  IPX1 w strefie 3 (IPX5 w strefie 3 w łazienkach publicznych).

Baseny pływackie i inne                                         

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy:

 • strefa 0 obejmuje wnętrza basenów, brodzików, fontann i kaskad wodnych,
 • strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2 m od krawędzi basenu oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. Jeżeli basen wyposażony jest w wieże, trampoliny, bloki startowe lub ślizgi, strefa 1 obejmuje przestrzeń zawartą między płaszczyzną pionową otaczającą te elementy w odległości 1,5 m, a płaszczyzną poziomą przebiegającą na wysokości 2,5 m nad najwyżej położoną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie,
 •  strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 1,5 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie.

  W przypadku fontann nie przewiduje się strefy 2.

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref, z uwzględnie­niem ścian i stałych przegród oddzielających.

Rys. 4. Wymiary stref basenów pływackich i brodzików

Rys. 5.  Wymiary stref basenów ponad ziemią

W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników,
a mianowicie:

 • wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe konstrukcje basenów, brodzików i fontann oraz wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane,
 • zastosowanie środków ochrony dla poszczególnych stref basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tablicy 1,
 • dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tablicy 2.

Tablica 1. Środki ochrony dla poszczególnych stref basenów pływackich i fontann 

 Tablica 2. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach basenów pływackich i fontannKategorie: Systemy inżynieryjne, Prace przy montowaniu i zakładaniu instalacji elektrycznych, Przewody, kable, Piorunochrony, uziemienia, ochrona urządzeń przed wysokim napięciem, Wyroby elektrotechniczne i do zakładania elektryczności, Instalowanie i obsługa wind, Inżynieryjne uporządkowanie terenów , Komunikacje inżynieryjne, Płoty, ogrodzenia, Bramy, ogrodzenia, Elektryczność , Dostarczanie prądu, kontrola sieci i urządzeń inżynieryjnych

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 56

COMFORTOMAT

Automatyka w Twoim domu! ul.Harcerska 1 /4, Koszalin
Nr tel.:+48-94-3458817, Tel./ mob.:+48-602-397602, E-mail:[email protected]

DRUT - PLAST SP. Z O.O.

Producent kabli i przewodów ul. Pożarna 17, Wałcz
Nr tel.:+48-67-2589777, E-mail:[email protected]

HAPAM POLSKA SP. Z O.O.

ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24, Łódź
Nr tel.:+48-42-6635450, E-mail:[email protected]

ALLIAS

INTELIGENTNY BUDYNEK ul.Buczka 10, Sławno
Nr tel.:+48-59-7279231, Tel./ mob.:+48-609-870989, E-mail:[email protected]

ELMOD

ul. Baranowskiego 91, Bydgoszcz
Nr tel.:+48-52-3402542, E-mail:[email protected]

ELNAP

Dąbrowskiego 144a/15, Poznań
Nr tel.:+48-61-8477065, E-mail:[email protected]

FENIKS ILLUMINATION SP. Z O.O.

ul. Praska 5/7, Łódź
Tel./ mob.:+48-795-570044, +48-668-216307, E-mail:[email protected]

HTEP POLSKA SP. Z O.O.

Firma inżynierska specjalizująca się w branży instalacyjnej ul. Sosnkowskiego 4, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5725800, E-mail:[email protected]

MERA TECHNIK SP. Z O.O.

INSTALACJE I AUTOMATYKA BUDYNKOW ul.Poezji 19 , Warszawa
Nr tel.:+48-22-8729051, E-mail:[email protected]

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.

ul. Portowa 14a, Gliwice
Nr tel.:+48-32-3035101, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 56