allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 988

Sytuacja na rynku budowlanym nadal się pogarsza
Drukować 2008-09-24 12:02  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Ogólna sytuacja sektora budowlanego we wrześniu oceniana jest nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem i mniej korzystnie niż we wrześniu ostatnich dwóch lat. Spowodowane jest to ostrożniejszymi niż w sierpniu, ale nadal korzystnymi ocenami bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej.

Utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, jednak prognozy są ostrożniejsze od formułowanych wcześniej.

Poprawę sygnalizuje 24% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie zaś - 13% (przed miesiącem odpowiednio 26% i 12%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy odnotowują pogorszenie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa zmniejszenie zagranicznego i - w mniejszym stopniu - krajowego portfela zamówień. We wrześniu ograniczana jest bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się dalszy, choć nieco wolniejszy niż oczekiwano w sierpniu, wzrost portfela zamówień. Tempo wzrostu produkcji może utrzymywać się na poziomie prognozowanym w sierpniu. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Utrzymują się niewielkie opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów i trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu. Przewidywany jest spadek zatrudnienia, nieco większy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Wzrost cen wyrobów gotowych może być wolniejszy od zapowiadanego w sierpniu.

We wrześniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w większości działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają optymistyczne, choć ostrożniejsze niż przed miesiącem, opinie. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu na rynku formułują producenci: sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, wyrobów chemicznych, maszyn i aparatury elektrycznej, pozostałego sprzętu transportowego, mebli, metalowych wyrobów gotowych. Negatywnie oceniają zaś producenci: wyrobów z drewna i metali.

We wrześniu ogólna sytuacja na rynku budowlanym kształtuje się na poziomie plus 24 (w sierpniu plus 26). Poprawę sygnalizuje 30% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 6% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 32% i 6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy od zgłaszanego w sierpniu wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu.

Spośród badanych przedsiębiorstw 30%, podobnie jak przed rokiem, planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą. Ich prognozy wskazują na mniej znaczący wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym w porównaniu z przewidywaniami z sierpnia br. i września ub.r. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak w sierpniu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od prognoz sprzed miesiąca. Wzrost cen realizacji robót budowlano - montażowych może być wolniejszy niż przewidywano w sierpniu. Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,3% (4,6% w sierpniu br. i 4,0% we wrześniu 2007 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60% badanych przedsiębiorstw we wrześniu i w sierpniu br. oraz 58% we wrześniu 2007 r.), konkurencją ze strony innych firm (57% we wrześniu i w sierpniu br. wobec 51% we wrześniu 2007 r.), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (55% badanych przedsiębiorstw we wrześniu, 54% w sierpniu br. oraz 59% we wrześniu 2007 r.). W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją ze strony innych firm oraz niedostatecznym popytem (z 16% do 20%), natomiast zmalało - barier związanych z kosztami materiałów (z 46% do 36%) oraz niedoborem sprzętu, materiałów i surowców (z 11% do 4%).

We wrześniu 7% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 79% jako wystarczające, a 14% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych w sierpniu br. W porównaniu z
wrześniem ubiegłego roku nieznacznie zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako zbyt małe na rzecz przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające i zbyt duże. Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców we wrześniu zarówno bieżącego, jak i ubiegłego roku kształtowało się na poziomie 88%. W ubiegłym miesiącu wynosiło 87%.

We wrześniu poprawę sytuacji na rynku sygnalizuje - tak jak w sierpniu - 23% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 15% (w ubiegłym miesiącu 14%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży towarów są mniej korzystne niż przed miesiącem. Zarówno bieżąca jak i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów. W konsekwencji planowany na najbliższe miesiące wzrost zamówień na towary u dostawców może być
mniejszy niż zapowiadano przed miesiącem. Wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest nieco wolniejszy od zgłaszanego w sierpniu. Na najbliższe miesiące planowany jest jedynie nieznaczny wzrost zatrudnienia.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są pozytywne. Na najwyższym poziomie kształtuje się wskaźnik ogólnego klimatu dla branży meble, rtv, agd (tak jak przed miesiącem) - odnotowuje się nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżącej sprzedaży towarów. Poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Stan nadmiernych zapasów towarów nieznacznie zmniejsza się. W najbliższych miesiącach przewiduje się wzrost sprzedaży towarów i zamówień u dostawców zbliżony do zapowiadanego w sierpniu. Utrzymują się korzystne prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Sygnalizowany jest nieco wolniejszy wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Plany dyrektorów przedsiębiorstw dotyczące zwiększenia zatrudnienia są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem.

Spośród badanych jednostek 5,1% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,0% przed miesiącem, 4,3% we wrześniu ubiegłego roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje we wrześniu br. i przed rokiem 71%
przedsiębiorstw, przed miesiącem 70%), kosztami zatrudnienia (64% we wrześniu i sierpniu br. oraz we wrześniu ubiegłego roku) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (55% we wrześniu i sierpniu, 56% we wrześniu 2007 r.). Najczęściej wybieranymi źródłami finansowania środków obrotowych są fundusze własne, które wybiera - tak jak przed rokiem - 69% przedsiębiorstw (przed miesiącem 68%). Na kredyt bankowy wskazuje - tak jak w sierpniu - 28% przedsiębiorstw (27% we wrześniu 2007 r.), kredyt kupiecki - 25% jednostek (26% przed miesiącem i przed rokiem).

We wrześniu poprawę ogólnego klimatu w sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność potwierdza 27% badanych firm, a jej pogorszenie - 11% (w sierpniu odpowiednio 23% i 12%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy sygnalizują tempo wzrostu bieżącego oraz przyszłego popytu i sprzedaży zbliżone do zgłaszanego w sierpniu. Poprawia się obecna sytuacja finansowa jednostek. Odpowiednie prognozy są optymistyczne. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają zwiększyć zatrudnienie w stopniu nieco mniejszym niż przewidywano w poprzednim miesiącu. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost bieżących cen. W najbliższych miesiącach ceny mogą obniżyć się w niewielkim stopniu. We wrześniu 3,9% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w sierpniu odsetek ten wyniósł 6,1%, we wrześniu przed rokiem 6,7%). Największe trudności napotykane przez firmy związane są z konkurencją firm krajowych (58% we wrześniu, 61% w sierpniu br. i 59% we wrześniu 2007 r.) oraz kosztami zatrudnienia pracowników (54% we wrześniu, 62% w sierpniu br. i 58% we wrześniu 2007 r.).

We wrześniu oceny ogólnego klimatu sytuacji jednostek z sekcji obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Poprawę odnotowuje 22% badanych firm, pogorszenie zaś - 7% (w sierpniu odpowiednio 23% i 7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny bieżącego i przyszłego popytu oraz sprzedaży są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się pozytywne oceny dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej. Można spodziewać się wzrostu zatrudnienia. Bieżące ceny towarów rosną nieco wolniej niż w sierpniu. W najbliższych miesiącach wzrost cen może być zbliżony do prognozowanego przed miesiącem. Odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności usługowej kształtuje się na poziomie 12,8% (11,6% w sierpniu br., 10,0% we wrześniu 2007 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z kosztami zatrudnienia pracowników (53% we wrześniu i 56% sierpniu br., 59% we wrześniu przed rokiem).

Przygotowano na podstawie danych GUS


 


Kategorie: Budownictwo ekologiczne, technologie ekologiczne , Nowe budynki / deweloperzy, Nieruchomości, Prace naukowo - badawcze, certyfikowanie , Konsultacje, doradztwo

 

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w handlu detalicznym Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomości, wynajem

Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 19

HUMAN RESOURCES POLAND SP. Z O.O.

Business Development Consultant al. Komisji Edukacji Narodowej 36a lok.93, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6486116, E-mail:[email protected]

WS ATKINS - POLSKA SP. Z O.O.

Usługi konsultingowo-techniczne ul. Nowogrodzka 11, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5290240, E-mail:[email protected]

HORSEFIELD

Doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej. ul. Kobylepole 8 , Poznań
Nr tel.:+48-61-6504646, E-mail:[email protected]

KONSLOG

Doradztwo logistyczne ul. Nowoursynowska 145 lok. 30, Warszawa
Nr tel.:+48 (22) 389 67 74, E-mail:[email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL

Doradztwo w doborze pracowników ul. Nowogrodzka 68, Warszawa
Nr tel.:+48-22-5040715, E-mail:[email protected]

SMART SOLUTIONS

Usługi doradcze ul. Wiejska 20, Piaseczno
Nr tel.:+48-22-2523046, Tel./ mob.:+48-694-408470, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 19