allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 43

Inspektor nadzoru na budowie
Drukować 2013-07-09 17:53  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Inspektor nadzoru to jedna z kluczowych postaci w procesie budowlanym. Spełnia równie istotną rolę jak inwestor, projektant czy kierownik budowy. Jak współpracować z inspektorem, jakie są jego uprawnienia i obowiązki?


Inspektor zostaje powołany z woli inwestora lub może zostać ustanowiony obligatoryjnie, w przypadku szczególnie skomplikowanych prac, budynków użyteczności publicznej lub takich, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obowiązek jego powołania może być nałożony na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor ma również prawo - mimo braku takiego nakazu w decyzji - inspektora powołać.

Obowiązki...

Co należy do głównych obowiązków inspektora na terenie budowy? Kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi. Należy pamiętać, że inspektor odpowiedzialny jest również za jakość materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac. Bierze także udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji oraz robót ulegających zakryciu i zanikających. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora należy również przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania, potwierdzanie wykonania prac, udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontrola rozliczenia budowy.

...i prawa inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, jednak wszystkie działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dotyczą one najczęściej usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób oraz badań, przedstawiania ekspertyz związanych z pracami czy okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych. Na polecenie inspektora kierownik budowy musi także wprowadzić wskazane poprawki albo wstrzymać prowadzenie dalszych prac, jeżeli są one niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Każdy zatrudniony inspektor nadzoru budowlanego musi:

• Posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
• Należeć do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz być wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.
• Posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia trudności wykonywanych prac.
• Posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego.
• Posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Odpowiedzialność
Inspektor nadzoru może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy odebrane przez inwestora prace nie będą spełniać określonych wymogów. Jeżeli tak się stanie, to na inspektorze ciąży obowiązek udowodnienia, że dochował należytej staranności w odbiorze prac, a wszelkie zdarzenia - jeśli miały miejsce - były niezależne od niego. Co ważne odpowiedzialność inspektora obejmuje tylko ten okres, w którym pełnił on tę funkcję. Należy pamiętać, że inspektor nie jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z oczekiwaniami właściciela, ale z prawem i sztuką budowlaną.

Więcej informacji o obowiązkach inspektora budowlanego znaleźć można w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

Źródło:LAFARGE

 


Kategorie: Prace budowlane, Usługi kierownika robót, projektanta, zleceniobiorcy

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 44

PK - BUD Krzysztof Puślecki

Niepodległości 35, Leszno
Nr tel.:+48-65-5207902, E-mail:[email protected]

PLAYA SP. Z O.O. PRZEDS. USŁUGOWO-HANDLOWE

PRZYOKOPOWA 31, Warszawa
Nr tel.:+48-22-6324842, E-mail:[email protected]

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

CZACKIEGO 15/17, Warszawa
Nr tel.:+48-22-8297100, E-mail:[email protected]

POR - INWEST SP. Z O.O.

ul. Modlińska 256, Warszawa
Nr tel.:+48-22-7544266, Tel./ mob.:+48-609-856787

PPB PREFBET SP. Z O.O.

Kolejowa 17(Śniadowo), łomżyński p.
Nr tel.:+48-86-2176295, +48-86-4738410, Tel./ mob.:+48-509-722144 , E-mail:[email protected]

PRACOWNIA SZTUKATORSKA s.c. Rafał Kołb - Ewa Kołb

Adama Mickiewicza 22, Wrocław
Tel./ mob.:+48-601-670811, E-mail:[email protected]

PRESTO TOMASZ DELEKTA

ul. Traugutta 16, Bielsko-Biała
Nr tel.:+48-33-8214674, Tel./ mob.:+48-600-330735, E-mail:[email protected]

PRIM - BUD Piotr Śliwa

Ul.Warszawska 31a, Toruń
Tel./ mob.:+48-513-121948 , E-mail:[email protected]

PRYZMA

ul. Kwiska 5/7, Wrocław
Nr tel.:+48-71-3512401, Tel./ mob.:+48-601-748179, E-mail:[email protected]

PROBATUS Anna Zawadzka - Wyroślak

Młynki 3 a, Poniatowa
Tel./ mob.:+48-501-275388, E-mail:[email protected]

1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 44